[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp về tín dụng thương mại của Công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận chuyển Hưng Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp về tín dụng thương mại của Công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận chuyển Hưng Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động
1.1.3. Kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2. Tín dụng thương mại trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm tín dụng thương mại
1.2.2. Vai trò của tín dụng thương mại đối với doanh nghiệp
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại
1.3.1. Môi trường bên trong
1.3.2. Môi trường bên ngoài
1.4. Điều kiện để doanh nghiệp đưa ra quyết định cấp tín dụng thương mại
1.5. Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả
1.5.1. Thời hạn tín dụng
1.5.2. Tỷ lệ chiết khấu
1.5.3. Chính sách thu hồi nợ
1.5.4. Giảm rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HƯNG PHÁT
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Bộ máy quản lý
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban trong công ty
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ của công ty
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2. Thực trạng về cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.3. Thực trạng chính sách tín dụng thương mại của công ty
2.3.1. Các hình thức cấp tín dụng thương mại
2.3.2. Qui trình cấp tín dụng thương mại của công ty
2.4. Tác động của Tín dụng thương mại tới Công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát
2.4.1. Tác động tới sức cạnh tranh của công ty
2.4.2. So sánh chính sách TDTM với đối thủ cạnh tranh chính
2.5. Ưu điểm và những tồn tại của Công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HƯNG PHÁT
3.1. Những thuận lợi và khó khăn gặp phải của Công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát khi cấp TDTM
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển tín dụng thương mại của Công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát trong tương lai
3.2.1. Định hướng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng thương mại trong Công ty Cổ phần Thương mại và Giao nhận vận chuyển Hưng Phát
3.3.1. Các biện pháp cơ bản
3.3.2. Các biện pháp chính
3.3.3. Các biện pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan