[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam ViettinBank Chi nhánh Hoàng Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam ViettinBank Chi nhánh Hoàng Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI TO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của tín dụng Ngân hàng
1.1.2. Phân loại hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại
1.1.2.1. Căn cứ vào thời gian tín dụng Ngân hàng
1.1.2.2. Căn cứ vào biện pháp bảo đảm
1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.2.2.1. Căn cứ vào nguyên nhận rủi ro
1.2.2.2. Căn cứ theo mức độ tổn thất
1.2.2.3. Căn cứ theo đối tượng sử dụng
1.2.2.4. Căn cứ vào tính tổng thể của rủi ro
1.2.2.5. Căn cứ vào giai đoạn phát sinh rủi ro
1.2.2.6. Căn cứ vào phạm vi của rủi ro tín dụng
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng
1.3.1. Quy mô tín dụng
1.3.2. Cơ cấu tín dụng
1.3.2.1. Nợ quá hạn
1.3.2.2. Nợ xấu
1.3.2.3. Dự phòng rủi ro tín dụng
1.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
1.4.1. Nguyên nhân khách quan
1.4.2. Nguyên nhân chủ quan
1.5. Tác động của rủi ro tín dụng
1.5.1. Giảm lợi nhuận của Ngân hàng
1.5.2. Giảm khả năng thanh toán của Ngân hàng
1.5.3. Giảm uy tín của Ngân hàng
1.5.4. Phá sản Ngân hàng
1.6. Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng
1.6.1. Nhóm dấu hiệu từ phát sinh từ phía khách hàng
1.6.2. Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía Ngân hàng
1.7. Quản trị rủi ro tín dụng trong Ngân hàng Thương mại
1.7.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.7.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng
1.7.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
1.7.3.1. Nhận biết rủi ro tín dụng
1.7.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng
1.7.3.3. Ứng phó rủi ro
1.7.3.4. Kiểm soát rủi ro tín dụng
1.7.4. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng
1.7.4.1. Mô hình tổ chức quản lý rủi ro phân tán
1.7.4.2. Mô hình quản lý rủi ro tập trung
1.7.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀNG MAI
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai
2.1.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại VietinBank chi nhánh Hoàng Mai
2.2.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai
2.2.1.1. Dư nợ và cơ cấu tín dụng của Ngân hàng
2.2.1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng
2.2.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai
2.2.2.1. Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng
2.2.2.2. Nội dụng quản trị rủi ro tín dụng
2.3. Đánh giá chung hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VietinBank chi nhánh Hoàng Mai
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý rủi ro tín dụng
2.3.2.1. Những tồn tại
2.3.2.2. Những nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀNG MAI
3.1. Định hướng giai đoạn năm 2010-2015 của Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai
3.2.1. Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng
3.2.1.2. Đa dạng hóa danh mục cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng
3.2.1.3. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc hơn nữa theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
3.2.2. Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng
3.2.2.1. Thực hiện việc bảo hiểm tín dụng
3.2.2.2. Cho vay đồng tài trợ
3.2.2.3. Sử dụng các công cụ phái sinh trong ngăn ngừa rủi ro tín dụng
3.2.2.4. Xử lý nợ xấu, nợ quá hạn dứt điểm
3.2.2.5. Thực hiện việc mua bán nợ
3.2.3. Nhóm giải pháp chung
3.2.3.1. Nâng cao chất lượng phương pháp nhận dạng rủi ro
3.2.3.2. Thông lệ tốt nhất về báo cáo rủi ro tín dụng và công bố thông tin
3.2.3.3. Các phản ứng có thể của Ngân hàng trước các vấn đề của Doanh nghiệp
3.2.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.3.5. Phối hợp giữa các phòng quan hệ khách hàng, phòng quản trị tín dụng và phòng quản lý rủi ro một cách khoa học và hiệu quả
3.2.3.6. Đầu tư hệ thống hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan