[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu PETROLIMEX Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu PETROLIMEX Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án đầu tư
1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư
1.1.2 Những yêu cầu của một dự án đầu tư
1.1.3 Mục đích, vai trò của việc thẩm định dự án đầu tư
1.1.3.1 Mục đích của việc thẩm định dự án đầu tư
1.1.3.2 Vai trò của việc thẩm định dự án đầu tư
1.1.4 Căn cứ thẩm định
1.1.5 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư
1.1.5.1 Phương pháp thẩm định theo trình tự
1.1.5.2 Phương pháp so sánh đối chiếu các chỉ tiêu
1.1.5.3 Phương pháp dự báo
1.1.5.4 Phương pháp phân tích độ nhạy
1.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư
1.2.1 Kiểm tra tính hợp lý đầy đủ của bộ hồ sơ pháp lý
1.2.2 Thẩm định khách hàng
1.2.3 Thẩm định dự án đầu tư
1.2.3.1 Thẩm định sự cần thiết của dự án
1.2.3.2 Thẩm định yếu tố thị trường của dự án
1.2.3.3 Thẩm định yếu tố kỹ thuật công nghệ
1.2.3.4 Thẩm định về tổ chức thực hiện, quản lý dự án
1.2.3.5 Thẩm định tài chính dự án
1.2.3.6 Phân tích rủi ro của dự án
1.2.3.7 Thẩm định tài sản đảm bảo của khách hàng
1.2.4 Các kênh thông tin dùng trong quá trình thẩm định
1.2.5 Các nhân tố tác động tới chất lượng thẩm định dự án
1.2.5.1 Các nhân tố chủ quan
1.2.5.2 Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Một vài nét khái quát về Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Petrolimex – Chi nhánh Hà Nội
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của PG Bank chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2009 – 2011
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2 Hoạt động tín dụng
2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
2.1.3.4 Hoạt động thanh toán quốc tế
2.1.3.5 Dịch vụ bảo lãnh
2.1.3.6 Dịch vụ thẻ
2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex - chi nhánh Hà Nội
2.2.1 Khái quát về tình hình thẩm định dự án đầu tư tại PG Bank CN Hà Nội
2.2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư
2.2.3 Nghiên cứu tình huống thẩm định dự án “Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại 545 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội” của Công ty liên doanh Haprosimex – MSA
2.2.3.1 Khái quát về chủ đầu tư và dự án đầu tư
2.2.3.2 Thẩm định khách hàng vay vốn
2.2.3.3 Thẩm định dự án đầu tư
2.2.3.4 Đề xuất của PG Bank CN Hà Nội
2.2.3.5 Đánh giá về công tác thẩm định dự án “Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại 545 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội” của Công ty liên doanh Haprosimex – MSA
2.3 Đánh giá về tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Hà Nội
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Những tồn tại trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại PG Bank
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX - CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1 Định hướng hoạt động tín dụng đối với cho vay dự án của NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Hà Nội
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án trong hoạt động cho vay của NH TMCP TMCP Xăng Dầu Petrolimex
3.2.1 Hoàn thiện quy trình, nội dung và phương pháp thẩm định
3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin
3.2.3 Tổ chức điều hành công tác thẩm định khoa học, hiệu quả
3.2.4 Nâng cao ứng dụng của công nghệ thông tin
3.2.5 Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban nghiệp vụ
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước và các Bộ, ngành liên quan
3.3.2 Kiến nghị với chủ đầu tư
3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan