[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của hàng tồn kho đối với doanh nghiệp
1.2. Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu của quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Lợi ích và chi phí của việc giữ hàng tồn kho
1.2.2.2. Mục tiêu của quản lý hàng tồn kho
1.2.3. Nội dung quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT DƯƠNG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban trong công ty
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phó giám đốc
2.1.3.3. Phòng nhân sự
2.1.3.4. Phòng hành chính tổng hợp
2.1.3.5. Phòng tài chính – kế toán
2.1.3.6. Bộ phận bán hàng
2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương giai đoạn 2011 – 2013.
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn giai đoạn 2011 – 2013 của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Thực trạng quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.3.1. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.3.2. Phân loại hàng tồn kho của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.3.3. Đặc điểm hàng tồn kho của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.3.4. Quy trình quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.3.5. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
2.3.6. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý hàng tồn kho của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT DƯƠNG
3.1. Biện pháp khắc phục tồn tại trong công tác quản lý hàng tồn kho của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương
3.2. Áp dụng các mô hình tồn kho để tính lượng đặt hàng tối ưu của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương năm 2011, 2012, 2013
3.2.1. Áp dụng mô hình EOQ tính lượng đặt hàng tối ưu của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương năm 2011, 2012, 2013
3.2.2. Áp dụng mô hình POQ tính lượng đặt hàng tối ưu của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương năm 2011, 2012, 2013
3.2.3. Áp dụng mô hình QDM tính lượng đặt hàng tối ưu của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương năm 2011, 2012, 2013
3.2.4. Nhận xét
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan