[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.2. Lợi ích của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.2.1. Lợi ích với NHTM
1.1.2.2. Đối với người vay
1.1.2.3. Đối với nền kinh tế
1.1.3. Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.3.1. Phân loại dựa vào mục đích vay
1.1.3.2. Phân loại dựa vào phương thức hoàn trả
1.1.3.3. Phân loại cho vay tiêu dùng dựa vào nguồn gốc khoản nợ
1.1.3.4. Cho vay tiêu dùng dựa vào tính chất đảm bảo
1.2. Rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM
1.2.1. Khái niệm rủi ro cho vay tiêu dùng
1.2.2. Nguyên nhân gây rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan
1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan
1.2.3. Nhận diệnrủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Các loại rủi ro chính trong cho vay tiêu dùng
1.2.3.2. Một số dấu hiệu nhận biết rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.4. Đánh giá rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.4.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
1.2.5. Kiếm soát và xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.5.1. Kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.5.2. Phân tán rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.5.3. Xử lý rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
2.1.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
2.1.2.1. Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.2.2. Sơ đồ phòng ban
2.1.3. Tình hình kinh doanh hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Quy định chung về nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn–Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
2.2.1.1. Đối tượng và điều kiện vay
2.2.1.2. Mức cho vay và thời hạn cho vay tiêu dùng
2.2.1.3. Lãi suất cho vay
2.2.1.4. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Hà Nội
2.2.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.2.3. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng của SHB – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011 – 2013
2.2.4. Tình hình doanh số thu nợ CVTD của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011-2013
2.2.5. Tình hình dư nợ CVTD của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Thực trạng rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
2.3.1. Nhận dạng rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3.2. Đánh giá rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Hà Nội
2.3.2.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3.2.3. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng theo nhóm nợ
2.3.2.4. Tình hình dư nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
2.3.2.5. Tình hình nợ xấu
2.3.2.6. Tình hình thu hồi nợ xấu
2.3.2.7. Trích lập dự phòng rủi ro.
2.3.2.8. Vòng quay vốn CVTD
2.3.3. Kiểm soát rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3.4. Xử lý sau rủi ro
2.3.4.1. Tình hình số món vay tiêu dùng xảy ra rủi ro
2.3.4.2. Chi phí xử lý rủi ro cho vay tiêu dùng
2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay vốn của Ngân hàng SHB Chi nhánh Hà Nội
2.4.3.3. Nguyên nhân chủ quan đến từ phía Chi nhánh Hà Nội
CHƯƠNG 3. . GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong những năm tới
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Xây dựng chính sách cho vay tiêu dùng hợp lý
3.2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát sau khi cho vay
3.2.3. Nâng cao công tác thẩm định khách hàng
3.2.4. Nâng cao công tác kiểm soát nội bộ
3.2.5. Hoàn thiện quy trình chấm điểm tín dụng
3.2.6. Chính sách xử lý khi khoản vay xảy ra rủi ro
3.2.7. Sử dụng công cụ bảo đảm tiền vay
3.2.8. Nâng cao chất lượng nhân sự
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan