[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhành Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhành Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm về tín dụng Ngân hàng
1.1.3. Phân loại tín dụng Ngân hàng
1.1.4. Các nguyên tắc tín dụng Ngân hàng
1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Việt Nam
1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng
1.2.5. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng
1.2.6. Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng
1.3. Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại
1.3.1. Xây dựng chính sách tín dụng
1.3.2. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
1.3.3. Phân tích tín dụng và xác định mức độ rủi ro tín dụng
1.3.4. Thực hiện đầy đủ khâu bảo đảm tín dụng
1.3.5. Thực hiện tốt quy trình giám sát tín dụng
1.3.6. Phân tán rủi ro tín dụng
1.3.7. Xử lý hiệu quả nợ quá hạn
1.3.8. Sử dụng các công cụ phái sinh
1.3.9. Lượng hóa rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
2.1. Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – bộ máy hoạt động của NHCT Hai Bà Trưng
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội
2.2.1. Huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.2.3. Kết quả doanh thu – chi phí – lợi nhuận của NHCT Hai Bà Trưng
2.2.4. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng
2.2.5. Hoạt đông kinh doanh ngoại hối tại NHCT Hai Bà Trưng
2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội
2.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội
2.3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội
2.4. Đánh giá rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những điểm còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội trong năm 2013
3.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội
3.2.1. Hoàn thiện, thực hiện nghiêm ngặt quy trình tín dụng
3.2.2. Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định tín dụng
3.2.3. Hoàn thiện và nâng cao hệ thống thông tin của Ngân hàng
3.2.4. Đa dạng hoá danh mục cho vay
3.2.5. Tổ chức phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ
3.2.6. Tăng cường đôn đốc, xử lý và thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn và các khoản nợ tồn đọng
3.2.7. Cơ cấu lại một số khoản nợ
3.2.8. Tăng cường kỹ năng quản lý rủi ro trong hoạt động Ngân hàng
3.2.9. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo tiền vay
3.2.10. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và trình độ chuyên môn của cán bộ Ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng
3.2.11. Tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.12. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro
3.2.13. Xây dựng hệ thống phân loại và xếp hạng khách hàng tự động
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và Chính quyền địa phương các cấp
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan