[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng cá nhân trong việc lựa chọn vay vốn tại ngân hàng liên doanh Việt - Nga, chi nhánh Đà Nẵng


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng cá nhân trong việc lựa chọn vay vốn tại ngân hàng liên doanh Việt - Nga, chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
Lời cám ơn
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ
Danh mục các bảng biểu
Tóm tắt nghiên cứu
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ     
1.1. Lý do chọn đề tài         
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Phương pháp thu thập dữ  liệu
1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu   
1.5. Kết cấu đề tài
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Lý luận về khách hàng và hành vi của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng
1.1.1. Lý luận về khách hàng
1.1.1.1. Khách hàng
1.1.1.2. Khách hàng cá nhân
1.1.2. Mô hình hành vi mua của khách hàng
1.1.3. Quá trình quyết định mua của khách hàng
1.1.3.1. Ý thức nhu cầu
1.1.3.2. Tìm kiếm và đánh giá thông tin
1.1.3.3. Đánh giá các phương án có thể thay thế lẫn nhau
1.1.3.4. Ra quyết định mua
1.1.3.5. Hành vi hậu mãi
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình mua hàng của khách hàng
1.1.4.1. Nhân tố văn hóa    
1.1.4.2. Nhân tố xã hội       
1.1.4.3. Nhân tố cá nhân    
1.1.4.4. Nhân tố tâm lý
1.1.5. Các tiêu chuẩn cảm nhận chất lượng dịch vụ ngân hàng           
1.2. Tình hình kinh doanh ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  QUYẾT ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG  VIỆC LỰA CHỌN VAY VỐN TẠI VRB, CN ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về ngân hàng liên doanh Việt - Nga, chi nhánh Đà Nẵng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng liên doanh Việt - Nga           
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng LD Việt-Nga, CN Đà Nẵng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng, ban của chi nhánh           
2.1.4. Tổng quan về nguồn lực của ngân hàng liên doanh Việt - Nga, chi nhánh Đà Nẵng (lao động, vốn và tài sản)
2.1.4.1. Tình hình lao động tại ngân hàng liên doanh Việt - Nga, CN Đà Nẵng
2.1.4.2. Tình hình nguồn vốn của ngân hàng liên doanh Việt – Nga, CN Đà Nẵng
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của VRB, CN Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của VRB, CN Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010
2.1.6. Tình hình cho vay vốn của ngân hàng liên doanh Việt-Nga, CN  Đà Nẵng
2.1.7. Các hoạt động nhằm thu hút khách hàng cá nhân đến vay vốn của ngân hàng liên doanh Việt-Nga, chi nhánh Đà Nẵng
2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng cá nhân trong việc lựa chọn vay vốn tại ngân hàng liên doanh Việt-Nga, CN Đà Nẵng
2.2.1. Thông tin về mẫu điều tra
2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng cá nhân trong việc lựa chọn vay vốn tại VRB, chi nhánh Đà Nẵng
2.2.3. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố thứ nhất: Thủ tục vay và thái độ của nhân viên ngân hàng
2.2.4. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố thứ hai: Chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
2.2.5. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố thứ ba: Chương trình Marketing và uy tín thương hiệu của ngân hàng   
2.2.6. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố thứ tư: Các yếu tố thuộc về cá nhân khách hàng
2.2.7. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng           
2.2.8. Đánh giá mối liên hệ giữa mức độ hài lòng khi vay vốn và ý định tiếp tục vay vốn trong tương lai của khách hàng
2.2.8.1. Đánh giá ý kiến của khách hàng cá nhân về ý định tiếp tục vay vốn tại VRB, CN Đà Nẵng trong tương lai
2.2.8.2. Mối liên hệ giữa mức độ hài lòng khi vay vốn và ý định tiếp tục vay vốn trong tương lai của khách hàng
2.2.9. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội của quyết định tiếp tục lựa chọn vay vốn tại VRB, CN Đà Nẵng trong tương lai
2.3. Đánh giá chung về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng cá nhân trong việc lựa chọn để vay vốn tại VRB, CN Đà Nẵng
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM THU HÚT  KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐẾN VAY VỐN TẠI VRB,  CN ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Cơ sở của giải pháp
3.1.1. Chính sách của chính phủ
3.1.2. Ma trận SWOT
3.2. Các giải pháp đề xuất nhằm thu hút khách hàng cá nhân đến vay vốn tại VRB Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
3.2.1. Tiếp tục xây dựng hình ảnh hoàn thiện về ngân hàng    
3.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm  dịch vụ của ngân hàng 
3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng      
3.2.3. Tăng cường hoạt động xúc tiến và tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng          
3.2.4. Một số giải pháp khác
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
3.1. Kết luận 
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Đối với chính quyền TP Đà Nẵng
3.2.2. Đối với ngân hàng liên doanh Việt - Nga, chi nhánh Đà Nẵng
3.3. Hạn chế của đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan