[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự trung thành của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ di động trả sau của MOBIFONE trên địa bàn thành phố Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự trung thành của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ di động trả sau của MOBIFONE trên địa bàn thành phố Huế
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ      
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Nghiên cứu định tính           
1.4.2. Nghiên cứu định lượng
1.5. Quy trình nghiên cứu  
1.6. Kết cấu đề tài   
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ VÀ SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.1. Khái niệm dịch vụ và chất lượng dịch vụ
1.1.1. Khái niệm dịch vụ
1.1.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ
1.2. Khái niệm hành vi khách hàng và hành vi của khách hàng sau khi mua sắm
1.2.1. Khái niệm hành vi khách hàng
1.2.2. Hành vi của khách hàng sau khi mua sắm
1.3. Tổng quan về sự trung thành của khách hàng
1.3.1. Khái niệm lòng trung thành của khách hàng
1.3.2. Giá trị của lòng trung thành đối với thương hiệu
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực thông tin di động
1.3.3.1. Sự thoả mãn của Khách hàng
1.3.3.2. Rào cản chuyển đổi
1.4. Đặc điểm của thị trường viễn thông  
1.5. Thị trường viễn thông Thừa Thiên Huế
1.6. Ý nghĩa sự trung thành của KH đối với thương hiệu trong thực tiễn
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VMS - Mobifone Chi nhánh Thừa Thiên Huế
2.1.1. Giới thiệu về Công ty VMS - Mobifone
2.1.2. Công ty VMS MobiFone Chi nhánh Thừa Thiên Huế
2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ di động trả sau Mobifone trên địa bàn Thành phố Huế
2.2.1. Mô hình nghiên cứu 
2.2.2. Quá trình thu thập dữ liệu
2.2.2.1. Số mẫu thu thập được
2.2.2.2. Mô tả mẫu
2.2.3. Phân tích dữ liệu
2.2.3.1. Kiểm định thang đo
2.2.3.2. Phân tích hồi quy  
2.2.3.3. Phân tích giá trị trung bình đánh giá của KH theo đặc điểm cá nhân            49
2.3. Đánh giá các yếu tố tác động đến lòng trung thành của KH cá nhân sử dụng dịch vụ di động trả sau của Mobifone          
2.3.1. Dịch vụ Khách hàng
2.3.2. Rào cản chi phí khi chuyển đổi
2.3.3. Hình ảnh Mobifone trong tâm trí Khách hàng
2.3.4. Cấu trúc giá   
2.3.5. Dịch vụ gia tăng
2.3.6. Chất lượng cuộc gọi 
2.4. Đánh giá chung về các hoạt động tạo dựng và nâng cao sự trung thành Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ di động trả sau của Mobifone     
2.4.1. Các kết quả đạt được           
2.4.2. Hạn chế trong công tác nâng cao sự trung thành của KH trả sau và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRẢ SAU CỦA MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
3.1. Một số định hướng của Mobifone trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao sự trung thành của Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ di động trả sau của Mobifone trên địa bàn Thành phố Huế
3.2.1. Nhóm giải pháp về các dịch vụ Khách hàng
3.2.2. Giải pháp nâng cao rào cản chi phí chuyển đổi  
3.3.3. Giải pháp liên quan đến việc tăng cường hình ảnh cho Mobifone
3.3.4. Nhóm giải pháp liên quan đến giá 
3.2.5. Nhóm giải pháp liên quan đến các dịch vụ gia tăng
3.2.6. Nhóm giải pháp liên quan tới sản phẩm
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
3.1. Kết luận 
3.2. Hạn chế của đề tài
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với chính quyền địa phương   
3.3.2. Đối với tổng Công ty thông tin di động Mobifone
3.2.3. Đối với Chi nhánh Công ty Thông tin di động Mobifone tại Thừa Thiên Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
A – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỪ PHẦN MỀM SPSS
B– PHIẾU ĐIỀU TRA
[/tomtat]

Bài viết liên quan