[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược tiếp thị du lịch trách nhiệm của Asiana Travel Mate đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch của khách quốc tế lẻ đến Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược tiếp thị du lịch trách nhiệm của Asiana Travel Mate đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch của khách quốc tế lẻ đến Huế
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tổng quan các vấn đề liên quan đến “tiếp thị và chiến lược tiếp thị”
1.1. Tiếp thị và chiến lược tiếp thị
1.1.1. Khái niệm tiếp thị
1.1.2. Chiến lược chiêu thị 
1.1.3. Vai trò của truyền thông tiếp thị
1.2. Quảng cáo
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Quảng cáo tổ chức
1.2.3. Quảng cáo và quá trình ra quyết định của người tiêu dùng trong du lịch
1.3. Giao tế (PR)
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Tác dụng của giao tế đến quyết định của người tiêu dùng
1.3.3. Các đặc điểm của giao tế
1.3.4. Các đối tượng giao tiếp
1.3.5. Các công cụ của giao tế       
1.3.6. Tuyên truyền 
1.3.6.1. Khái niệm   
1.3.6.2. Các chủ đề tuyên truyền
1.3.6.3. Các hình thức tuyên truyền
2. Hành vi khách hàng
2.1. Khái niệm hành vi khách hàng
2.2. Mô hình hành vi của người mua
2.3. Các bước của quá trình ra quyết định mua
2.4. Hành vi trước khi mua của khách hàng
2.4.1. Nhận biết nhu cầu
2.4.2. Tìm kiếm thông tin
2.4.3. Hành vi khách hàng khi mua sắm: đánh giá và lựa chọn các giải pháp
3. Tổng quan các vấn đề liên quan đến du lịch trách nhiệm
3.1. Khái niệm du lịch trách nhiệm          
3.2. Các nguyên tắc của DLTN     
3.3. Mối quan hệ của DLTN và hành vi trước khi tiêu dùng của khách du lịch
3.4. Tình hình phát triển DLTN ở Việt Nam nói chung và địa bàn du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng      
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   
1. Tổng quan về công ty lữ hành Asiana Travel Mate Việt Nam và chi nhánh Huế 
1.1. Giới thiệu chung về Asiana Travel Mate và chi nhánh Huế
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Asiana Travel Mate Việt Nam và chi nhánh Huế
1.3. Cơ cấu tổ chức của Asiana Travel Mate chi nhánh Huế
1.4. Triết lý kinh doanh và chiến lược tiếp thị “du lịch trách nhiệm” của Asiana Travel Mate     
1.4.1. Có trách nhiệm với khách hàng     
1.4.2. Có trách nhiệm trong việc chia sẻ với cộng đồng địa phương
1.4.3. Có trách nhiệm với môi trường tự nhiên   
1.4.4. Có trách nhiệm trong việc tương tác văn hóa và xã hội 
1.4.5. Có trách nhiệm với lao động công ty
1.5. Tình hình thực hiện chiến lược tiếp thị “du lịch trách nhiệm” của Asiana Travel Mate
1.5.1. Các hoạt động giao tế  đã thực hiện
1.5.2. Những thành tựu doanh nghiệp đã đạt được
1.6. Tình hình nguồn lực của Asiana Travel Mate chi nhánh Huế
1.6.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn
1.6.2. Tình hình lao động
1.6.3. Tình hình khách quốc tế đến Asiana Travel Mate chi nhánh Huế trong 2 năm 2009-2010
1.6.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 2 năm 2009-2010
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Đặc điểm cơ bản của mẫu điều tra
2.2. Hành vi của khách du lịch cá nhân trước khi quyết định chọn
2.2.1. Quá trình tìm kiếm thông tin của khách trước khi quyết định chọn Asiana Travel Mate
2.2.2. Những lý do quan trọng nhất khiến khách quốc tế lựa chọn Asiana Travel Mate chi nhánh Huế
2.2.3. Những nguồn thông tin khách quốc tế tham khảo trước khi chọn Asiana Travel Mate
2.3. Ảnh hưởng của các tiêu chí DLTN đến quyết định chọn Asiana Travel Mate chi nhánh Huế
2.3.1. Mức độ đồng ý của khách du lịch về những tiêu chí một công ty  DLTN nên làm
2.3.2. Mức độ ảnh hưởng của chiến lược tiếp thị “du lịch trách nhiệm’’ của Asiana Travel Mate đến quyết định chọn Asiana Travel Mate của khách quốc tế lẻ đến Huế
2.4. Mức độ chắc chắn trong quyết định chọn Asiana Travel Mate
2.5. Đánh giá chung
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ẢNH HƯỞNG CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA ASIANA TRAVEL MATE TRONG VIỆC THU HÚT KHÁCH QUỐC TẾ         
1. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược chiêu thị của công ty
2. Du lịch trách nhiệm kết hợp chặt chẽ với quan hệ công chúng
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
1. Kết luậ
2. Hạn chế của đề tài
3. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan