[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Cổ Phần Xuân Hưng


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Cổ Phần Xuân Hưng
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu       
2.1 Mục tiêu chung 
2.2 Mục tiêu cụ thể 
3. Phương pháp nghiên cứu           
3.1 Phương pháp duy vật biện chứng       
3.2 Phương pháp thu thập số liệu 
3.3 Phương pháp phân tích số liệu và xử lý số liệu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu        
5. Tóm tắt nghiên cứu         
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU       
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu          
1.1.2 Một số hình thức xuất nhập khẩu thông dụng
1.1.3 Nội dung của hoạt động xuất nhập khẩ
1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1.2.1 Khái niệm hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu  
1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1.2.3 Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.4 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1.2.5 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1.3 Tình hình thị trường hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép ở Việt Nam trong những năm gần đây
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HƯNG GIAI ĐOẠN 2007-2010
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xuân Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xuân Hưng
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
2.1.4. Tổng quan về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép của Công ty          Cổ Phần Xuân Hưng
2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Xuân Hưng
2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Xuân Hưng
2.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Xuân Hưng qua các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế cá biệt và các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TYCỔ PHẦN XUÂN HƯNG
3.1. Phương hướng phát triển của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Xuân Hưng
3.2. Mục tiêu phát triển
3.3. Phân tích điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, thách thức của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Xuân Hưng làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu     
3.3.1 Điểm mạnh
3.3.2 Điểm yếu
3.3.3 Cơ hội
3.3.4 Thách thức
3.4. Các giải pháp
3.4.1. Giải pháp về vốn kinh doanh
3.4.2. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.4.3 Giải pháp về tổ chức và quản lý
3.4.4. Giải pháp về hệ thống thu thập thông tin và xử lý thông tin
3.4.5. Giải pháp về củng cố và nâng cao uy tín của công ty với các đối tác
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
3.1 Kết luận
3.2 Kiến nghị           
3.2.1 Kiến nghị với nhà nước
3.2.2 Kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Xuân Hưng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan