[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bao bì giấy tại công ty TNHH bao bì Thông Minh INTBOX

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bao bì giấy tại công ty TNHH bao bì Thông Minh INTBOX
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề chung về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm của hoạt động xuất khẩu
1.1.2 Các đặc điểm cơ bản của hoạt động xuất khẩu
1.1.3 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp
1.1.4 Các hình thức xuất khẩu
1.1.4.1 Xuất khẩu trực tiếp
1.1.4.2 Xuất khẩu ủy thác
1.1.4.3 Xuất khẩu hàng đổi hàng
1.1.4.4 Xuất khẩu tại chỗ
1.1.4.5 Gia công quốc tế
1.1.4.6 Tạm nhập tái xuất
1.2 Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng hóa
1.2.1 Khái niệm về phân tích hoạt động xuất khẩu hàng hóa
1.2.2 Vai trò phân tích hoạt động xuất khẩu
1.2.3 Mục đích phân tích
1.2.4 Phương pháp phân tích
1.2.4.1 Phương pháp phân tích thống kê
1.2.4.2 Phương pháp logic biện chứng
1.2.4.3 Phương pháp khảo sát thực tế
1.2.4.4 Phương pháp chuyên gia
1.2.5 Các bước phân tích hoạt động xuất nhập khẩu
1.2.6 Nội dung phân tích hoạt động xuất nhập khẩu
1.2.6.1 Phân tích tình hình xuất khẩu theo kim ngạch và tốc độ
1.2.6.2 Phân tích tình hình xuất khẩu theo tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu
1.2.6.3 Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu ngành hàng
1.2.6.4 Phân tích tình hình xuất khẩu theo thị trường xuất khẩu
1.2.6.5 Phân tích tình hình xuất khẩu theo phương thức kinh doanh xuất khẩu
1.2.6.6 Phân tích tình hình xuất khẩu theo phương thức thanh toán sử dụng
1.2.6.7 Phân tích tình hình xuất khẩu theo điều kiện thương mại Incoterms
1.2.6.8 Phân tích hiệu quả của hoạt động xuất khẩu
1.3 Các nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu
1.3.1 Nhân tố khách quan
1.3.1.1 Thị trường xuất khẩu
1.3.1.2 Các chính sách và quy định của Nhà nước
1.3.1.3 Môi trường cạnh tranh
1.3.2 Nhân tố chủ quan
1.3.2.1 Nhân tố con người
1.3.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật
1.3.2.3 Nguồn lực tài chính
1.4 Một số vấn đề cơ bản về ngành bao bì Việt Nam và thế giới
1.4.1 Vai trò của ngành bao bì đối với nền kinh tế quốc dân
1.4.2 Thị trường bao bì thế giới
1.4.2.1 Nghiên cứu trong ngành công nghiệp bao bì
1.4.2.2 Báo cáo của ngành công nghiệp bao bì toàn cầu
1.4.3 Tình hình phát triển ngành bao bì Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG BAO BÌ GIẤY TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÔNG MINH INTBOX
2.1 Khái quát về Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh intBOX
2.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.2.1 Chức năng của công ty
2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của từng phòng ban
2.1.3.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.4 Quy trình kinh doanh và sản xuất của công ty
2.1.4.1 Quy trình kinh doanh của công ty
2.1.4.2 Quy trình sản xuất cơ bản của công ty
2.1.5 Sản phẩm kinh doanh
2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh chung của công ty
2.2 Hoạt động xuất khẩu bao bì giấy của Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh intBOX
2.2.1 Đặc điểm hoạt động xuất khẩu bao bì giấy của công ty
2.2.1.1 Đặc điểm về mặt hàng xuất khẩu bao bì giấy
2.2.2 Hoạt động xuất khẩu bao bì giấy của Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh intBOX
2.2.2.1 Tình hình xuất khẩu bao bì giấy theo kim ngạch và tốc độ
2.2.2.2 Tình hình xuất khẩu bao bì giấy theo tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu
2.2.2.3 Tình hình xuất khẩu theo cơ cấu ngành hàng.
2.2.2.4 Tình hình xuất khẩu bao bì giấy theo thị trường xuất khẩu
2.2.2.5 Tình hình xuất khẩu bao bì giấy theo phương thức kinh doanh xuất khẩu
2.2.2.6 Tình hình xuất khẩu theo phương thức thanh toán sử dụng
2.2.2.7 Tình hình xuất khẩu bao bì giấy theo điều kiện thương mại incoterm
2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng bao bì giấy của công ty intBOX
2.3.1 Các điểm mạnh trong hoạt động xuất khẩu mặt hàng bao bì giấy của công ty intBOX
2.3.2 Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu mặt hàng bao bì giấy ở công ty
2.3.2.1 Tồn tại về giao dịch qua trung gian còn nhiều vì thương hiệu của Công ty chưa được biết tới nhiều tại thị trường nước ngoài
2.3.2.2 Tồn tại về trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên còn yếu kém và chế độ đãi ngộ của công ty chưa tốt.
2.3.2.3 Tồn tại về việc tiếp cận thị trường còn yếu
2.3.2.4 Tồn tại về chưa ứng dụng khoa học – công nghệ nhiều trong sản xuất bao bì giấy.
2.3.3 Nhân tố tác động
2.3.3.1 Nhân tố chủ quan
2.3.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GIA TĂNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU BAO BÌ GIẤY CỦA CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÔNG MINH INTBOX
3.1 Định hướng phát triển mặt hàng bao bì giấy của công ty TNHH Bao Bì Thông Minh intBOX đến năm 2020
3.2 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu mặt hàng bao bì giấy của Công ty trong thời gian tới.
3.3 Các giải pháp
3.3.1 Giải pháp phát triển thương hiệu của Công ty trên thị trường nước ngoài
3.3.1.1 Mục tiêu của giải pháp
3.3.1.2 Cách thức thực hiện giải pháp
3.3.1.3 Điều kiện thực hiện giải pháp
3.3.1.4 Dự kiến kết quả đạt được
3.3.2 Giải pháp nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên công ty
3.3.2.1 Mục tiêu của giải pháp
3.3.2.2 Cách thức thực hiện giải pháp
3.3.2.3 Điều kiện thực hiện giải pháp
3.3.2.4 Dự kiến kết quả đạt được
3.3.3 Giải pháp thành lập bộ phận Marketing
3.3.3.1 Mục tiêu của giải pháp
3.3.3.2 Cách thức thực hiện giải pháp
3.3.3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp
3.3.3.4 Dự kiến kết quả đạt được
3.3.4 Giải pháp đầu tư máy móc hiện đại, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất bao bì giấy
3.3.4.1 Mục tiêu của giải pháp
3.3.4.2 Cách thức thực hiện giải pháp
3.3.4.3 Điều kiện thực hiện giải pháp
3.3.4.4 Dự kiến kết quả đạt được
3.4 Một số kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan