[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giá trị văn hóa truyền thống trong các ấn phẩm lịch của Việt Nam hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Giá trị văn hóa truyền thống trong các ấn phẩm lịch của Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ ẤN PHẨM LỊCH
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Nhận thức cơ bản về Văn hóa
1.1.2. Nhận thức cơ bản về lịch
1.2. Giá trị văn hóa truyền thống trong các ấn phẩm lịch đối với đời sống xã hội Việt Nam hiện nay
1.2.1. Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội Việt Nam
1.2.2. Đáp ứng nhu cầu về thưởng thức văn hóa truyền thống của người sử dụng
1.2.3. Đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TRONG ẤN PHẨM LỊCH XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM
2.1. Giá trị văn hóa truyền thống qua hình thức của các ấn phẩm lịch
2.1.1. Hình dáng
2.1.2 Màu sắc
2.1.3. Kích cỡ
2.1.4. Thực trạng các hệ thống lịch
2.2. Giá trị văn hóa truyền thống qua nội dung của các ấn phẩm lịch
2.2.1. Tranh, ảnh
2.2.2. Các thông tin trong lịch
2.3. Tình hình xuất bản – phát hành lịch ở Việt Nam hiện nay
2.3.1 Cơ chế quản lý
2.3.2 Thực trạng Xuất bản - Phát hành lịch
2.4. Những đánh giá cơ bản
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG ẤN PHẨM LỊCH
3.1. Những căn cứ cơ bản
3.1.1. Căn cứ vào định hướng của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
3.1.2. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoạt động Xuất bản - Phát hành lịch ở Việt Nam.
3.2. Những căn cứ cơ bản
3.2.1. Xu hướng phát triển nhu cầu lịch của xã hội
3.2.2. Khả năng của nhà xuất bản, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong nước
3.3. Một số giải pháp bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống trong ấn phẩm lịch ở Việt Nam
3.3.1. Nhà nước
3.3.2. Đối với doanh nghiệp Xuất bản - Phát hành lịch
3.3.3. Đối với khách hàng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan