[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
1.1 Những vấn đề chung về văn hóa đọc
1.1.1 Khái niệm văn hóa đọc
1.1.2 Các thành tố cấu thành văn hóa đọc
1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới văn hóa đọc
1.2 Đặc điểm sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1.2.1 Khái quát về Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1.2.2 Đặc điểm sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1.3 Vai trò văn hóa đọc đối với sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chương 2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
2.1 Nhu cầu hứng thú đọc
2.1.1 Nội dung nhu cầu và hứng thú đọc
2.1.2 Tập quán tiếp cận tài liệu
2.2. Kỹ năng đọc và lĩnh hội thông tin
2.2.1 Kỹ năng đọc tài liệu
2.2.2 Kỹ năng lĩnh hội tài liệu
2.2.3. Thái độ ứng xử có văn hoá với sách, báo, thông tin
2.3 Đánh giá nhận xét
2.3.1 Điểm mạnh
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
3.1 Nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
3.2 Tăng cường giáo dục văn hóa đọc
3.3 Về phía nhà trường
3.4 Nâng cao tính tích cực của sinh viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan