[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ vị thành niên tại xã Nam Thắng huyện Nam Trực tỉnh Nam Định


[/kythuat]
[tomtat]
Vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ vị thành niên tại xã Nam Thắng huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH VÀ TỔNG QUAN VỀ XÃ NAM THẮNG - HUYỆN NAM TRỰC – TỈNH NAM ĐỊNH
1.1. Cơ sở lý luận về vai trò của gia đình
1.2. Tổng quan về xã Nam Thắng – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định
Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH Ở XÃ NAM THẮNG – HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH
2.1. Giáo dục kiến thức cho trẻ vị thành niên
2.2. Giáo dục nhân cách cho trẻ vị thành niên
2.3. Giáo dục sức khỏe cho trẻ vị thành niên
2.4. Những thuận lợi và khó khăn của việc giáo dục trẻ vị thành niên tại gia đình
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở XÃ NAM THẮNG – HUYỆN NAM TRỰC – TỈNH NAM ĐỊNH
3.1. Một số giải pháp đối với chính quyền địa phương
3.2. Giải pháp đối với các bậc phụ huynh
3.3. Một số giải pháp đối với trẻ vị thành niên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan