[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng đời sống văn hóa của ngư dân làng chài Vĩnh Thúy xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng đời sống văn hóa của ngư dân làng chài Vĩnh Thúy xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ TỔNG QUAN VỀ XÃ HƯƠNG VĨNH, HUYỆN HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH
1.1. Văn hóa và đời sống văn hóa cơ sở
1.1.1. Khái niệm Văn hóa
1.1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
1.1.3. Nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
1.1.3.1. Xây dựng thiết chế văn hoá - thông tin ở cơ sở
1.1.3.2. Hoạt động thông tin – tuyên truyền, cổ động
1.1.3.3. Hoạt động thư viện, đọc sách báo
1.1.3.4. Hoạt động giáo dục truyền thống
1.1.3.5. Hoạt động văn nghệ quần chúng
1.1.3.6. Hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa
1.1.3.7. Hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi giải trí
1.1.3.8. Xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, ấp, tổ dân phố văn hóa
1.1.4. Mục đích, ý nghĩa của xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
1.2. Khái quát về xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
1.2.1. Địa lý tự nhiên và cơ cấu dân cư
1.2.2. Đời sống kinh tế
1.2.3. Đời sống văn hóa- xã hội
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯ DÂN LÀNG CHÀI VĨNH THÚY XÃ HƯƠNG VĨNH- HUYỆN HƯƠNG KHÊ - HÀ TĨNH
2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
2.1.1. Mục tiêu
2.1.2. Nhiệm vụ
2.2. Thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa của ngư dân Vĩnh Thúy xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
2.2.1. Tổ chức chỉ đạo, thực hiện và quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động
2.2.2. Tổ chức chỉ đạo, thực hiện và quản lý hoạt động Văn nghệ thể dục thể thao
2.2.3. Công tác quản lý kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động văn hóa và công tác xây dựng đời sống văn hóa
2.2.4. Đánh giá, nhận xét
CHƯƠNG 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯ DÂN LÀNG CHÀI VĨNH THÚY XÃ HƯƠNG VĨNH HUYỆN HƯƠNG KHÊ- HÀ TĨNH
3.1. Những yêu cầu khách quan của việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa của ngư dân Vĩnh Thúy xã Hương Vĩnh
3.1.1. Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và đoàn thể xã hội
3.1.2. Đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ
3.2. Một số giải pháp
3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở làng chai
3.2.2. Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của các thiết chế văn hóa
3.2.3. Kêu gọi sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa thể thao của các tổ chức đoàn thể xã
3.2.4. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa
3.2.5. Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao
3.2.6. Tổ chức hoạt động lễ hội đua thuyền trên sông nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan