[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng đời sống văn hóa xã biên giới Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng đời sống văn hóa xã biên giới Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ – KINH TẾ - VĂN HOÁ XÃ NẬM CẮN, HUYỆN KÌ SƠN, NGHỆ AN
1.1. Đặc điểm địa lý
1.2. Đặc điểm về dân cư và kinh tế
1.3. Văn hóa các dân tộc xã Nậm Cắn
Chương 2: THỰC TRẠNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở XÃ BIÊN GIỚI NẬM CẮN – KÌ SƠN - NGHỆ AN
2.1. Thực trạng duy trì hoạt động văn hóa truyền thống của các dân tộc xã biên giới Nậm Cắn
2.2. Thực trạng việc tổ chức hoạt động của bộ máy văn hóa nghành văn hóa huyện và xã
2.2.1. Hoạt động thông tin lưu động - phát thanh
2.2.2. Hoạt động chiếu phim
2.2.3. Hoạt động đọc sách ở xã Nậm Cắn
2.2.4. Nhà văn hóa – Câu lạc bộ
2.2.5. Công tác giáo dục truyền thống
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở XÃ BIÊN GIỚI NẬM CẮN, KỲ SƠN, NGHỆ AN
3.1. Định hướng xây dựng đời sống văn hóa ở xã biên giới Nậm Cắn
3.1.1. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ
cho sự nghệp phát triển vùng biên giới
3.1.2. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương với việc mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hóa các vùng miền trong nước
3.1.3. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho hoạt động văn hóa xã biên giới Nậm Cắn
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa vùng biên giới
3.2.1. Nâng cao nhận thức và hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ hoạt động văn hóa vùng biên giới
3.2.2. Xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng
3.2.3. Nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa
3.2.4. Khuyến khích các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng đồng thời đưa các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp lên miền núi
3.2.5. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hóa ở xã miền núi biên giới
3.2.6. Tăng cường sự lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước về văn hóa ở xã biên giới
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Lập quỹ hoạt động văn hóa
3.3.2. Xây dựng điểm du lịch văn hóa
3.3.3. Đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ
3.3.4. Đào tạo con em dân tộc làm cán bộ nguồn
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan