[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Văn hóa đọc của bạn đọc nhi đồng tại Thư viện Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Văn hóa đọc của bạn đọc nhi đồng tại Thư viện Hà Nội
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Cấu trúc khóa luận
CHƯƠNG 1. THƯ VIỆN HÀ NỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO BẠN ĐỌC NHI ĐỒNG
1.1. Văn hóa đọc đối với sự phát triển của nhi đồng
1.1.1. Khái niệm văn hóa đọc
1.1.1.1. Cấu trúc văn hóa đọc
1.1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của văn hóa đọc
1.1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi nhi đồng
1.1.3. Vai trò của văn hóa đọc đối với sự phát triển của nhi đồng
1.2. Thư viện Hà Nội với việc phát triển văn hóa đọc cho bạn đọc nhi đồng
1.2.1. Khái quát về Thư viện Hà Nội
1.2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.
1.2.2. Vai trò của Thư viện Hà Nội với việc phát triển văn hóa đọc cho bạn đọc nhi đồng
1.2.2.1. Nguồn cung cấp sách đáng tin cậy
1.2.2.2. Có các hình thức hướng dẫn đọc đa dạng, hấp dẫn
1.2.2.3. Trung tâm phối hợp hướng dẫn đọc cho nhi đồng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA BẠN ĐỌC NHI ĐỒNG TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI
2.1. Nhu cầu đọc của bạn đọc nhi đồng
2.1.1. Nội dung nhu cầu đọc
2.1.2. Tập quán tiếp cận tài liệu
2.2. Kỹ năng hiểu và lĩnh hội các giá trị trong sách của bạn đọc nhi đồng
2.2.1. Kỹ năng hiểu tài liệu
2.2.2. Kỹ năng lĩnh hội tài liệu
2.3. Thái độ ứng xử có văn hóa với sách báo của bạn đọc nhi đồng
2.3.1. Ứng xử trong khi đọc sách
2.3.2. Ứng xử sau khi đọc sách
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc của bạn đọc nhi đồng tại TVHN
2.4.1. Môi trường văn hóa
2.4.2. Vai trò của Thư viện Hà Nội
2.4.3. Ảnh hưởng của gia đình với văn hóa đọc
2.5. Đánh giá chung
2.5.1. Điểm mạnh
2.5.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO BẠN ĐỌC NHI ĐỒNG TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI
3.1. Tăng cường hướng dẫn đọc trong thư viện
3.1.1. Đa dạng hóa các hình thức hướng dẫn đọc
3.1.2. Nâng cao chất lượng hướng dẫn đọc trong thư viện
3.2. Tăng cường vốn tài liệu phục vụ nhi đồng
3.2.1. Phát triển số lượng sách phù hợp với lứa tuổi nhi đồng
3.2.2. Lựa chọn, tổ chức vốn tài liệu hợp lý
3.3. Nâng cao trình độ cán bộ thư viện phục vụ nhi đồng
3.3.1. Nâng cao kiến thức về tâm lý lứa tuổi nhi đồng
3.3.2. Nâng cao lòng yêu nghề, yêu trẻ
3.4. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường, thư viện và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục văn hóa đọc cho nhi đồng
3.4.1. Phối hợp giữa thư viện và gia đình
3.4.2. Phối hợp giữa thư viện và nhà trường
3.4.3. Phối hợp giữa thư viện và các cơ quan xuất bản, phát hành sách cho thiếu nhi
3.4.4. Phối hợp giữa thư viện và các tổ chức xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc cho bạn đọc nhi đồng.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan