[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Văn hóa làng Bình Đà truyền thống và biến đổi


[/kythuat]
[tomtat]
Văn hóa làng Bình Đà truyền thống và biến đổi
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ LÀNG NGHỀ BÌNH ĐÀ, BÌNH MINH THANH OAI, HÀ NỘI
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Làng nghề thủ công truyền thống
1.1.3. Một số đặc điểm của làng nghề thủ công truyền thống
1.1.4. Vai trò của làng nghề thủ công truyền thống
1.1.5. Biến đổi văn hóa
1.2. Tổng quan về làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
1.2.1. Vị trí địa lý
1.2.2. Lịch sử hình thành
1.2.3. Điều kiện kinh tế
1.2.4. Điều kiện văn hóa, xã hội
Chương 2: NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG LÀNG BÌNH ĐÀ, BÌNH MINH, THANH OAI, HÀ NỘI
2.1. Giá trị văn hóa vật thể
2.1.1. Làng xóm, nhà ở
2.1.2. Hệ thống di tích thờ tự của làng
2.2. Văn hóa phi vật thể
2.2.1. Phong tục tập quán
2.2.2. Tín ngưỡng dân gian
2.2.3. Lễ hội truyền thống của làng
2.2.4. Nghề thủ công truyền thống
Chương 3: XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VĂN LÀNG BÌNH ĐÀ, BÌNH MINH, THANH OAI, HÀ NỘI
3.1. Các yếu tố tác động đến sự biến đổi trong văn hóa làng Bình Đà
3.1.1. Yếu tố khách quan
3.1.2. Yếu tố chủ quan
3.2. Xu hướng biến đổi văn hóa làng Bình Đà hiện nay
3.2.1. Xu hướng biến đổi
3.2.2. Biến đổi trong văn hóa vật thể
3.2.3. Biến đổi trong văn hóa phi vật thể
3.3. Những vấn đề đặt ra
3.3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới
3.3.2. Giải pháp nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan