[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng làng văn hóa mới ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng làng văn hóa mới ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Đóng góp của khóa luận
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Kết cấu khóa luận
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA LÀNG VÀ LÀNG VĂN HÓA
1.1. CÁC QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA
1.2. QUAN NIỆM VỀ VĂN HÓA
1.3. QUAN NIỆM VỀ VĂN HÓA LÀNG
1.3.1. Khái niệm làng
1.3.2. Khái niệm Văn hóa làng
1.4. QUAN NIỆM VỀ LÀNG VĂN HÓA
1.5. VĂN HÓA LÀNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA HIỆN NAY
CHƯƠNG 2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA MỚI Ở HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN THÔNG NÔNG
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Đặc điểm đời sống kinh tế xã hội
2.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở HUYỆN THÔNG NÔNG
2.2.1. Đặc điểm dân cư và lịch sử cư trú
2.2.2. Đặc điểm đời sống văn hóa - xã hội
2.3. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA MỚI Ở HUYỆN THÔNG NÔNG
2.3.1.Vài nét về cuộc vận động xây dựng làng văn hóa mới
2.3.2. Mục tiêu của cuộc vận động xây dựng làng văn hóa mới
2.3.3. Chủ trương xây dựng làng văn hóa mới ở huyện Thông Nông
2.3.4. Về tổ chức thực hiện xây dựng làng văn hóa mới ở huyện Thông Nông
2.3.5. Một số biện pháp thực hiện cuộc vận động xây dựng làng văn hóa mới ở huyện Thông Nông
2.3.6. Những kết quả bước đầu trong cuộc vận động xây dựng làng văn hóa mới ở huyện Thông Nông
2.3.7. Một số tồn tại trong công tác xây dựng làng văn hóa mới ở huyện Thông Nông cần tập trung khắc phục trong thời gian tới
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA MỚI Ở HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA MỚI Ở HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG
3.1.1. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình xây dưng làng văn hóa mới sở huyện Thông Nông
3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ
3.1.3. Giải pháp thực hiện
3.2. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kiến nghị
3.2.2. Đề xuất
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan