[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xuất khẩu lao động và biến đổi văn hóa tại Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Xuất khẩu lao động và biến đổi văn hóa tại Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Các khái niệm
1.1.1 Khái niệm văn hóa
1.1.2 Cơ sở về biến đổi văn hóa
1.1.3 Khái niệm xuất khẩu lao động
1.2. Qúa trình phát triển của hoạt động XKLĐ tại Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình
1.2.1.Khái quát những nét cơ bản về đời sống văn hóa - xã hội tại Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình
1.2.2 Hoạt động XKLĐ tại Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình
Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI ĐÔNG TÂN - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH
2.1 Những biểu hiện của sự biến đổi văn hóa tại Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình hiện nay
2.1.1 Biến đổi trong mối quan hệ ứng xử của các thành viên trong gia đình
2.1.2 Sự thay đổi quan niệm về giới trong gia đình và ngoài xã hội
2.1.3 Biến đổi nhu cầu văn hóa - giáo dục - giải trí
2.1.4 Biến đổi về phong tục,tập quán ,tín ngưỡng
2.2 Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi
Chương 3: NHẬN ĐỊNH VÀ MỘT VÀI KIẾN NGHỊ GÍUP CHO VIỆC DUNG HÒA GIỮA HOẠT ĐỘNG XKLĐ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TẠI ĐÔNG TÂN - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH HIỆN NAY
3.1 Đánh giá tác động của XKLĐ đến văn hóa địa bàn nghiên cứu
3.1.1 Yếu tố tích cực
3.1.2 Yếu tố tiêu cực
3.2 Một số kiến nghị nhằm gìn giữ,bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa tại Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình trong giai đoạn hiện nay
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan