[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
File toàn văn Down tại đây
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
Trang bìa phụ Trang
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục Hình, Bảng và Biểu đồ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Cơ sở nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
1.1.2. Khái quát tình hình cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam
1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Đóng góp mới của luận án
1.7. Bố cục của luận án
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ KHOA HỌC
2.1. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
2.1.1. Cạnh tranh
2.1.2. Lợi thế cạnh tranh
2.1.3. Năng lực cạnh tranh
2.2. Tổng quan lý thuyết về năng lực cạnh tranh
2.2.1. Năng lực cạnh tranh tiếp cận từ nguồn lực nội tại của doanh nghiệp
2.2.1.1. Tiếp cận năng lực cạnh tranh theo trường phái kinh tế học
2.2.1.2. Tiếp cận dựa trên nguồn lực (Resource-based View)
2.2.1.3. Tiếp cận dựa trên năng lực (Competence-Based View)
2.2.1.4. Tiếp cận từ chuỗi giá trị (Value chain)
2.2.2. Tiếp cận dựa trên định hướng thị trường (Market Orientation)
2.2.3. Xác định khe hổng nghiên cứu
2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
2.3.1. Định nghĩa kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.2. Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM
2.4. Mô hình nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
2.4.1. Các khái niệm nghiên cứu
2.4.1.1. Khả năng quản trị (Manangement capability - MC)
2.4.1.2. Khả năng marketing (Marketing Capability – MAC)
2.4.1.3. Khả năng tài chính (Financial Capapbility – FC)
2.4.1.4. Khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ (Innovation Products-Services Capability - IPSC)
2.4.1.5. Khả năng tổ chức phục vụ (Organization Service Capability – OSC)
2.4.1.6. Khả năng quản trị rủi ro ( Risk Management Capability – RMC)
2.4.2. Mô hình nghiên cứu lý thuyết
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nghiên cứu định tính
3.1.1. Mục đích
3.1.2. Phương pháp nghiên cứu
3.1.3. Kết quả nghiên cứu định tính
3.2. Xây dựng và phát triển thang đo
3.2.1. Phương pháp xây dựng thang đo
3.2.2. Phát triển thang đo năng lực cạnh tranh
3.2.2.1. Thang đo khả năng quản trị
3.2.2.2. Thang đo khả năng marketing
3.2.2.3. Thang đo khả năng tài chính
3.2.2.4. Thang đo khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ
3.2.2.5. Thang đo khả năng tổ chức phục vụ
3.2.2.6. Thang đo khả năng quản trị rủi ro
3.2.3. Phát triển thang đo kết quả kinh doanh của NHTM
3.2.4. Thiết kế phiếu khảo sát dự thảo
3.3. Nghiên cứu định lượng sơ bộ
3.3.1. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu
3.3.2. Phương pháp phân tích sơ bộ thang đo
3.4. Nghiên cứu định lượng chính thức
3.4.1. Mẫu nghiên cứu
3.4.2. Đối tượng khảo sát
3.4.3. Phương pháp và thời gian khảo sát
3.4.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
3.5. Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ
3.5.1. Hệ số tin cậy - Cronbach’s Alpha
3.5.2. Phân tích nhân tố khám phá -EFA
3.5.2.1. Kết quả EFA khả năng quản trị
3.5.2.2. Kết quả EFA khả năng marketing
3.5.2.3. Kết quả EFA các khái niệm đơn hướng
3.5.2.4. Kết quả EFA kết quả kinh doanh của NHTM
Tóm tắt chương 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu
4.2. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định - CFA
4.2.1. Kết quả CFA các thang đo đa hướng
4.2.1.1. Kết quả CFA thang đo khả năng quản trị
4.2.1.2. Kết quả CFA thang đo khả năng Marketing
4.2.2. Kết quả CFA các thang đo đơn hướng
4.2.2.1. Thang đo khả năng tài chính
4.2.2.2. Thang đo khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ
4.2.2.3. Thang đo khả năng tổ chức phục vụ
4.2.2.4. Thang đo khả năng quản trị rủi ro
4.2.3. Kết quả CFA năng lực cạnh tranh của NHTM
4.2.4. Kết quả CFA kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM
4.2.5. Kết quả CFA đo lường mô hình tới hạn
4.3. Kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu bằng SEM
4.3.1. Kiểm định mô hình lý thuyết
4.3.2. Kiểm định ước lượng mô hình lý thuyết bằng Bootstrap
4.3.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
4.4. Kiểm định giá trị trung bình mẫu tổng thể
4.4.1. Giá trị trung bình mẫu tổng thể của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các NHTMCP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
4.4.2. Kiểm định giá trị trung bình mẫu của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh theo đặc điểm mẫu nghiên cứu
4.4.2.1. Theo giới tính
4.4.2.2. Theo độ tuổi
4.4.2.3. Theo trình độ chuyên môn
4.4.2.4. Theo thâm niêm làm việc
4.4.2.5. Theo thâm niên quản lý
Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý
5.1. Kết quả nghiên cứu
5.1.1. Kết quả mô hình đo lường
5.1.2. Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết
5.2. Hàm ý quản trị
5.2.1. Nâng cao khả năng tài chính
5.2.2. Nâng cao khả năng tổ chức và quản trị con người
5.2.3. Nâng cao khả năng marketing
5.2.4. Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
5.2.5. Nâng cao khả năng quản trị rủi ro
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan