[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VÀ HỘP
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Tổng quan các công trình khoa học đã công bố liên quan đến luận án
3. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án
4. Câu hỏi nghiên cứu
5. Đối tượng nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Những đóng góp mới của luận án
9. Kết cấu của luận án
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1.1. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng của kinh tế trang trại
1.1.2. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
1.2. Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh
1.2.1. Khái niệm chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh
1.2.2. Mục tiêu và tiêu chí đánh giá chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh
1.2.3. Một số chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững
1.3. Kinh nghiệm về chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững ở một số nước và địa phương trong nước
1.3.1. Kinh nghiệm về chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững ở một số nước
1.3.2. Kinh nghiệm về chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững ở một số địa phương
1.3.3. Bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững đối với tỉnh Nghệ An
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
2.1. Chính sách phát triển kinh tế trang trại ở nước ta thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay)
2.1.1. Đổi mới quản lý trong nông nghiệp và chính sách phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 1988 - 2000
2.1.2. Chính sách phát triển kinh tế trang trại từ năm 2000 đến nay
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2013
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến chính sách phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An
2.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2013
2.3. Thực trạng chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2013
2.3.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh ... 83
2.3.2. Chính sách đất đai, đầu tư, tín dụng cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.
2.3.3. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.
2.3.4. Chính sách nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói chung, kinh tế trang tại nói riêng trên địa bàn tỉnh.
2.3.5. Chính sách thị trường tiêu thụ sản phẩm của kinh tế trang trại trên địa bàn Tỉnh.
2.3.6. Chính sách hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh giữa các trang trại và giữa các trang trại với tổ chức kinh tế khác
2.3.7. Chính sách bảo vệ môi trường sinh thái và vệ sinh an toàn thực phẩm
2.4. Đánh giá chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2.4.1. Đánh giá tính hiệu lực của chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2.4.2. Đánh giá các chính sách phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030
3.2.1 Quan điểm phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
3.2.2. Định hướng phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn 2030
3.2.3. Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững ở tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030
3.2.4. Định hướng hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030
3.3.1. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
3.3.2. Hoàn thiện các chính sách đất đai, đầu tư, tín dụng đối với phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh
3.3.3. Hoàn thiện chính sách nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói chung, trang trại nói riêng.
3.3.4. Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế trang trại
3.3.5. Hoàn thiện chính sách hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh giữa các trang trại và giữa các trang trại với tổ chức kinh tế khác
3.3.6. Hoàn thiện chính sách về thị trường tiêu thụ sản phẩm của kinh tế trang trại
3.3.7. Hoàn thiện chính sách bảo vệ môi trường sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm của kinh tế trang trại
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan