[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ


[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu luận án
2. Tính cấp thiết của đề tài
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Các kết quả nghiên cứu chủ yếu đạt được
6. Kết cấu của luận án
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án
1.1.1. Ở nước ngoài
1.1.2. Ở trong nước
1.1.3. Nhận xét chung
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu
1.2.2. Giả thuyết nghiên cứu
1.2.3. Khung lý thuyết
1.2.4. Quy trình nghiên cứu
1.2.5. Các phương pháp sử dụng nghiên cứu
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH DI DÂN
2.1. Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
2.1.1. Việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
2.1.2. Nội dung chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
2.1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
2.2. Tác động của chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
2.2.1. Tác động đến sự biến đổi trạng thái việc làm của lao động nông thôn
2.2.2. Tác động đến sự biến đổi thu nhập của nông dân
2.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia và bài học cho các tỉnh Bắc Trung bộ về chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
2.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia
2.3.2. Một số bài học rút ra cho các tỉnh Bắc Trung bộ
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH DI DÂN Ở MỘT SỐ TỈNH BẮC TRUNG BỘ
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến chính sách việc làm cho lao động nông thôn ở một số tỉnh Bắc Trung bộ
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Bắc Trung bộ
3.1.2. Khái quát tình hình dân số, lao động, việc làm thu nhập khu vực nông thôn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
3.1.3. Tình hình di dân nông thôn ở các tỉnh Bắc Trung bộ
3.2. Thực trạng một số chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở một số tỉnh Bắc Trung bộ
3.2.1. Chính sách hỗ trợ học nghề
3.2.2. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
3.2.3. Chính sách hỗ trợ đất đai sản xuất
3.2.4. Chính sách hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất
3.2.5. Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm
3.3. Tác động của chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở một số tỉnh Bắc Trung bộ
3.3.1. Tác động của chính sách việc làm đến sự thay đổi về trạng thái việc làm của lao động nông thôn
3.3.2. Tác động của chính sách việc làm đến quy mô và cơ cấu thu nhập của nông hộ
3.4. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở Bắc Trung bộ
3.4.1. Những hạn chế chủ yếu của chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở một số tỉnh Bắc Trung bộ
3.4.2. Nguyên nhân
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH DI DÂN Ở BẮC TRUNG BỘ
4.1. Quan điểm hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở Bắc Trung bộ
4.1.1. Dự báo ảnh hưởng của di dân ở các tỉnh Bắc Trung bộ đến chính sách việc làm cho lao động nông thôn
4.1.2. Quan điểm hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở Bắc Trung bộ
4.1.3. Mục tiêu hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn ở Bắc Trung bộ đến năm 2025
4.2. Phương hướng hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở một số tỉnh Bắc Trung bộ những năm tới
4.2.1. Chính sách hỗ trợ học nghề
4.2.2. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
4.2.3. Chính sách hỗ trợ đất đai sản xuất
4.2.4. Chính sách hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất
4.2.5. Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm
4.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn các tỉnh Bắc Trung bộ
4.3.1. Tăng cường công tác tổ chức quản lý, phối hợp thực hiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở các tỉnh Bắc Trung bộ
4.3.2. Tăng cường nguồn lực thực thi chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
4.3.3. Tăng cường khả năng nhận thức và tiếp cận chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Kiến nghị với nhà nước
4.4.2. Kiến nghị với chính quyền các tỉnh Bắc Trung bộ
TIỀU KẾT CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan