[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cơ cấu vốn và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp


[/kythuat]
[tomtat]
Cơ cấu vốn và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Nguồn dữ liệu nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Những đóng góp của luận án
7. Kết cấu khái quát
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM
1.1. MỤC TIÊU VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1. Cơ cấu vốn và các thành phần của cơ cấu vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Một số lý thuyết, quan điểm chủ yếu về cơ cấu vốn trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Quan điểm truyền thống
1.2.2.2. Cách tiếp cận lợi nhuận hoạt động ròng
1.2.2.3. Lý thuyết M&M
1.2.2.4. Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu vốn
1.2.2.5. Lý thuyết trật tự phân hạng
1.2.3. Cơ cấu vốn mục tiêu dưới góc độ quản trị tài chính doanh nghiệp
1.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.3.1. Tiếp cận rủi ro trong doanh nghiệp dưới góc độ quản trị tài chính
1.3.2. Nguồn gốc và bản chất của rủi ro tài chính trong doanh nghiệp
1.3.3. Ý nghĩa của nhận diện rủi ro tài chính trong doanh nghiệp
1.4. NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CƠ CẤU VỐN VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.5. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CƠ CẤU VỐN VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.5.1. Các nghiên cứu thực nghiệm ở nước ngoài
1.5.2. Các nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
1.5.3. Thảo luận các nghiên cứu thực nghiệm
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
2.1. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG CƠ CẤU VỐN VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
2.1.1. Hệ thống chỉ tiêu đo lường cơ cấu vốn
2.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đo lường rủi ro tài chính
2.2. NGUỒN DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU CHO TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM
2.3. THỐNG KÊ MÔ TẢ CƠ CẤU VỐN VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
2.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ CƠ CẤU VỐN VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
2.4.1. Mô hình nghiên cứu và giải thích các biến
2.4.2. Các giả thuyết nghiên cứu và mô hình hồi quy dự kiến
2.4.3. Phương pháp và quy trình nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
3.1.1. Phân tích hiệu quả sinh lời của vốn
3.1.2. Phân tích cơ cấu tài chính
3.1.3. Phân tích khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh
3.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
3.2.1. Thực trạng cơ cấu vốn của các doanh nghiệp
3.2.2. Ý kiến khảo sát về việc ra quyết định cơ cấu vốn của các doanh nghiệp
3.3. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
3.3.1. Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp – khía cạnh thứ nhất
3.3.2. Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp – khía cạnh thứ hai
3.3.3. Ý kiến khảo sát về việc nhận diện và kiểm soát rủi ro tài chính của các doanh nghiệp
3.4. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CƠ CẤU VỐN VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
3.4.1. Kết quả nghiên cứu
3.4.1.1. Mối quan hệ cơ cấu vốn với lợi nhuận dành cho chủ sở hữu
3.4.1.2. Mối quan hệ cơ cấu vốn và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
3.4.1.3. Mối quan hệ cơ cấu vốn và khả năng thanh toán chi phí lãi vay
3.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu
3.4.2.1. Mối quan hệ cơ cấu vốn với lợi nhuận dành cho chủ sở hữu
3.4.2.2. Mối quan hệ cơ cấu vốn và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
3.4.2.3. Mối quan hệ cơ cấu vốn và khả năng thanh toán chi phí lãi vay
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý
4.1. KẾT LUẬN VỀ CƠ CẤU VỐN VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
4.2. GỢI Ý CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
4.2.1. Tích cực nghiên cứu và ứng dụng phân tích định lượng để đưa ra quyết định cơ cấu vốn
4.2.1.1. Định hướng chung
4.2.1.2. Ý nghĩa
4.2.1.3. Điều kiện
4.2.2. Điều chỉnh cơ cấu nợ theo hướng giảm bớt nợ vay, tập trung chủ yếu là giảm các khoản nợ vay có lãi suất cao
4.2.3. Điều chỉnh cơ cấu vốn theo hướng đến tương thích với cơ cấu tài sản
4.2.4. Chủ động nhận diện và dự báo rủi ro tài chính
4.2.4.1. Quy trình thực hiện
4.2.4.2. Ý nghĩa
4.2.4.3. Biện pháp hỗ trợ
4.2.5. Chú trọng hơn đối với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
4.2.6. Gia tăng hiệu quả hoạt động đầu tư
4.3. GỢI Ý HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN CHUNG
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan