[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cải thiện chất lượng hệ điều khiển quá trình đa biến bằng bộ điều khiển mờ lai


[/kythuat]
[tomtat]
Cải thiện chất lượng hệ điều khiển quá trình đa biến bằng bộ điều khiển mờ lai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐA BIẾN
1.1. Các khái niệm cơ bản về quá trình và điều khiển quá trình
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.2. Mục đích và yêu cầu của điều khiển quá trình
1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển quá trình
1.2.1. Cấu trúc cơ bản
1.2.2. Các thành phần cơ bản
1.2.2.1. Thiết bị đo
1.2.2.2. Thiết bị điều khiển
1.3. Các hệ điều khiển đa biến trong công nghiệp
1.3.1. Giới thiệu chung
1.3.2. Một số quá trình đa biến tiêu biểu
1.3.2.1. Mô hình tháp chưng cất hai thành phần
1.3.2.2. Lò hơi
1.3.2.3. Mô hình bể trộn dung dịch
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐA BIẾN
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Xây dựng mô hình quá trình
2.2.1. Các bước tiến hành
2.2.2. Nhận biết các biến quá trình
2.3. Xây dựng các phương trình mô hình
2.3.1. Lựa chọn mô hình
2.3.2. Phương trình cân bằng vật chất:
2.3.3. Bậc tự do của hệ thống
2.3.4. Mô hình hàm truyền đạt
2.4. Mô hình toán của ĐKQT đa biến
2.4.1. Xây dựng bộ tách kênh phân ly
2.4.2. Xây dựng bộ tách kênh giữ nguyên hàm truyền đối tượng
2.5. Kết luận chương 2
Chương 3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐA BIẾN
VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM
3.1. Đặt vấn đề
3.2. Tổng quan bộ điều khiển PID
3.2.1. Thiết kế bộ điều khiển trên cơ sở hàm quá độ h(t)
3.2.1.1. Phương pháp Ziegler – Nichols
3.2.1.2. Phương pháp Chien – Hrones – Reswick
3.2.1.3. Phương pháp hằng số thời gian tổng của Kuhn.
3.2.2. Thiết kế điều khiển ở miền tần số
3.2.2.1. Nguyên tắc thiết kế
3.2.2.2. Phương pháp tối ưu modul
3.3. Sơ đồ cấu trúc điều khiển đa biến
3.3.1. Điều khiển mức
3.4.2. Điều khiển nhiệt
3.4. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng mô phỏng trên Matlab – Simulink
3.4.1. Cấu trúc mô phỏng
3.4.2. Các kết quả mông phỏng
3.4.2.1. Kết quả mô phỏng hệ điều khiển mức cho đối tượng đa biến
3.4.2.2. Kết quả mô phỏng hệ điều khiển nhiệt độ cho đối tượng đa biến
3.5. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng thực nghiệm
3.5.1. Cấu hình thực nghiệm về điều khiển mức tại trung tâm thí nghiệm
3.5.2. Giới thiệu về mô hình thực nghiệm
3.5.3. Các kết quả thực nghiệm
3.6. So sánh kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm:
3.7. Kết luận chương 3
Chương 4. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN MỨC VÀ NHIỆT ĐỘ CHO QUÁ TRÌNH ĐA BIẾN BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI
4.1. Tổng quan hệ logic mờ và điều khiển mờ
4.1.1. Hệ Logic mờ
4.1.1.1. Khái niệm về tập mờ
4.1.1.2. Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ
4.1.2. Bộ điều khiển mờ
4.1.2.1. Bộ điều khiển mờ động
4.1.2.2. Điều khiển mờ lai
4.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ lai
4.2.1. Đặt vấn đề
4.2.2. Mờ hoá
4.3. Mô phỏng các bộ điều khiển đã thiết kế
4.4. Kết quả mô phỏng hệ thống
4.4.1. Sơ đồ mô phỏng
4.4.1.1. Điều khiển mức
4.4.1.2. Điều khiển nhiệt độ
4.4.2. Kết quả mô phỏng
4.4.2.1. Điều khiển mức
4.4.2.2. Điều khiển nhiệt độ
4.4.3. Đánh giá kết quả
4.5. Kết luận chương 4
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan