[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tác động của dự án trồng rừng Việt Đức đối với người dân ở huyện Tân Yên tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tác động của dự án trồng rừng Việt Đức đối với người dân ở huyện Tân Yên tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2 . Tại Việt Nam
1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá tác động dự án
1.2.1. Ý nghĩa của việc đánh giá tác động
1.2.2. Một số khái niệm về dự án
1.2.3. Đánh giá dự án
1.2.4. Nội dung đánh giá tác động
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá tác động dự án.
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.2.2. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA)
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tác động của dự án
2.3.1. Chỉ tiêu đánh tác động về kinh tế
2.3.2. Chỉ tiêu đánh tác động xã hội
Chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VIỆT ĐỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN TIÊN YÊN - TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Khái quát dự án trồng rừng Việt Đức
3.2.1. Bối cảnh ra đời của dự án
3.2.2. Mô tả tóm lược Dự án giai đoạn 2002-2008
3.3. Quá trình thực hiện dự án
3.3.1. Các bước tiến hành thực hiện dự án
3.3.2. Lập kế hoạch trồng rừng của dự án
3.3.3. Hoạt động phổ cập và dịch vụ hỗ trợ
3.3.4. Cung cấp vật tư đầu vào cho trồng rừng
3.3.5. Kết quả trồng, KNXTTS rừng
3.3.6. Lập và quản lý tài khoản tiền gửi cho các hộ trồng rừng DA
3.3.7. Thành lập tổ chức cấp thôn bản
3.3.8. Công tác giám sát đánh giá
3.3.9. Những thành công
3.3.10. Những tồn tại và nguyên nhân
3.4. Tác động của dự án đến sự phát triển kinh tế của người dân
3.4.1. Tác động của dự án đến cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án
3.4.2. Tác động của dự án đến cơ cấu chi phí và đầu tư cho sản xuất của các hộ gia đình tham gia dự án
3.4.3. Tác động đến cơ cấu sử dụng đất sản xuất của các hộ
3.4.4. Tác động của dự án đến các chỉ tiêu phân loại kinh tế hộ
3.4.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế theo phương pháp động
3.4.6. Tác động của mô hình tài khoản tiền gửi
3.5. Đánh giá tác động đến xã hội của dự án
3.5.1. Yếu tố, mức độ tham gia của người dân
3.5.2. Tác động đến cơ cấu sử dụng thời gian của các hộ và tạo việc làm
3.5.3. Tác động của dự án đối với sự bình đẳng về giới, trong các hoạt động sản xuất và đời sống
3.5.4. Tác động tới nhận thức của cộng đồng về kinh doanh rừng bền vững
3.6. Kết quả đạt được, tồn tại và khó khăn
3.6.1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện dự án
3.6.2. Bài học kinh nghiệm
Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY KẾT QUẢ DỰ ÁN CHO GIAI ĐOẠN 2015-2020
4.1. Mục tiêu của dự án trồng rừng giai đoạn 2015-2020
4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các kết quả của dự án trồng rừng giai đoạn 2015-2020
4.2.1. Xây dựng và triển khai một dự án hỗ trợ kỹ thuật
4.2.2. Thực hiện tốt công tác tổ chức, phổ cập tuyên truyền và giám sát chất lượng
4.2.3. Xây dựng mô hình tổ chức cấp thôn
4.2.4. Lồng ghép, tăng cường thu hút vốn với các chương trình, dự án khác tại địa phương
4.2.5. Tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương
4.2.6. Giải pháp về thị trường và xúc tiến thương mại
4.3. Đề xuất, kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan