[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải
File tóm tắt Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VẬN TẢI
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vận tải
1.1.1. Khái quát về quá trình vận tải
1.1.2. Khái niệm về doanh nghiệp vận tải
1.1.3. Phân loại doanh nghiệp vận tải
1.1.4. Các chỉ tiêu khai thác ô tô khách
1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm, vai trò chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2. Phân loại chiến lược kinh doanh
1.2.3. Các giai đoạn và quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3. Yêu cầu, nguyên tắc và mô hình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải
1.3.1. Yêu cầu đối với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải
1.3.2. Nguyên tắc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho DNVT
1.3.3. Mô hình và công cụ xây dựng chiến lược
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp vận tải
1.4.1. Các yếu tố môi trường
1.4.2. Nghiên cứu nội dung cơ bản của các yếu tố ảnh hướng đến xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải
Kết luận chương 1
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VẬN TẢI Ở VIỆT NAM
2.1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam những năm qua
2.1.1. Tình hình kinh tế thế giới
2.1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam
2.2. Tình hình phát triển vận tải đường bộ
2.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động vận tải đường bộ
2.2.2. Thực trạng luồng tuyến VTHK tuyến cố định bằng đường bộ
2.2.3. Thực trạng cơ sở vật chất vận tải đường bộ
2.2.4. Thực trạng về các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
2.2.5. Quá trình phát triển lực lượng vận tải đường bộ từ khi đổi mới đến nay
2.3. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam
2.3.1. Công tác nghiên cứu, xác định mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp
2.3.2. Công tác nghiên cứu, lựa chọn chiến lược trong doanh nghiệp
2.3.3. Công tác triển khai chiến lược trong doanh nghiệp
2.3.4. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược trong doanh nghiệp
2.4. Thực trạng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô
2.5. Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh trên thế giới và Việt Nam
2.5.1. Một số mô hình lựa chọn chiến lược phát triển doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam
2.5.2. Bài học kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh
Kết luận chương 2
Chƣơng 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP VẬN TẢI VÀ ỨNG DỤNG CHO CT CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY
3.1. Xác định các yếu tố của chiến lược sản xuất kinh doanh và đề xuất quy trình xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp vận tải
3.1.1. Xác định các yếu tố của chiến lược sản xuất kinh doanh
3.1.2. Đề xuất quy trình xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp
3.2. Phân tích, dự báo nhu cầu và năng lực vận tải
3.2.1. Phân tích thị trường vận tải
3.2.2. Dự báo nhu cầu vận tải hành khách
3.2.3. Phân tích năng lực của doanh nghiệp vận tải
3.3. Xây dựng chiến lược cho Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây
3.3.1. Sứ mệnh của Công ty
3.3.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh
3.3.3. Phân tích năng lực của Công ty và lựa chọn chiến lược
3.3.4. Sử dụng ma trận để xây dựng chiến lược cho Công ty
3.3.5. Giải pháp thực hiện chiến lược
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan