[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới dưới góc độ tâm lý học thần kinh


[/kythuat]
[tomtat]
Dạy chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới dưới góc độ tâm lý học thần kinh
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
8. Đóng góp mới của luận án
9. Cấu trúc của luận án
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY CHỈNH TRỊ ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHẬM PHÁT TRIỂN RANH GIỚI
1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
1.1.1. Nghiên cứu về đọc và đọc hiểu
1.1.2. Những nghiên cứu về dạy cho trẻ có khó khăn về đọc và đọc hiểu
1.2. ĐỌC HIỂU CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC CHẬM PHÁT TRIỂN RANH GIỚI
1.2.1. Lý thuyết của tâm lý học thần kinh về chức năng tâm lý cấp cao
1.2.2. Cơ sở tâm lý học thần kinh của đọc hiểu
1.2.3. Học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới
1.2.4. Đọc hiểu ở học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới dưới góc độ tâm lý học thần kinh
1.3. CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC THẦN KINH CỦA DẠY CHỈNH TRỊ ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHẬM PHÁT TRIỂN RANH GIỚI
1.3.1. Dạy chỉnh trị
1.3.2. Các lý thuyết liên quan đến DCT cho trẻ CPTRG
1.3.3. Dạy chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới từ góc độ tâm lý học thần kinh
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến DCT đọc hiểu cho HSTH CPTRG
Kết luận chương 1
Chương 2. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN
2.1.1. Mục đích
2.1.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Nội dung
2.1.4. Phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành
2.2. NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN
2.2.1. Mục đích
2.2.2. Nhiệm vụ
2.2.3. Nội dung
2.2.4. Phương pháp và cách thức tiến hành
2.3. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH
2.3.1. Mục đích
2.3.2. Nhiệm vụ
2.3.3. Nội dung
2.3.4. Cách thức tiến hành
2.4. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM HÌNH THÀNH
2.4.1. Mục đích
2.4.2. Nhiệm vụ
2.4.3. Nội dung thực nghiệm
2.4.4. Cách thức tiến hành thực nghiệm hình thành
2.5. CÁCH XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
2.5.1. Cách xử lý số liệu
2.5.2. Tiêu chí sàng lọc và chẩn đoán
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM DẠY CHỈNH TRỊ ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHẬM PHÁT TRIỂN RANH GIỚI
3.1. THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH: SÀNG LỌC VÀ CHẨN ĐOÁN HỌC SINH CHẬM PHÁT TRIỂN RANH GIỚI CÓ KHÓ KHĂN ĐỌC HIỂU
3.1.1. Kết quả sàng lọc phát hiện học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới
3.1.2. Kết quả chẩn đoán định khu chậm phát triển ở học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới
3.2. THỰC NGHIỆM HÌNH THÀNH: DẠY CHỈNH TRỊ ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHẬM PHÁT TRIỂN RANH GIỚI
3.2.1. Thiết kế các tác động dạy chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh tiểu học chậm phát triển ranh giới dưới góc độ tâm lý học thần kinh
3.2.2. Kết quả thực nghiệm hình thành
3.2.3. Các trường hợp nghiên cứu điển hình
3.3. CÁC ĐIỀU KIỆN DẠY CHỈNH TRỊ ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC CHẬM PHÁT TRIỂN RANH GIỚI
3.3.1. Về phía học sinh
3.3.2. Về phía nhà trường và giáo viên
3.3.3. Về phía cha mẹ học sinh
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan