[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học một số nguyên lí của Toán rời rạc trong chương trình bồi dưỡng học sinh khá và giỏi ở trường trung học phổ thông


[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học một số nguyên lí của Toán rời rạc trong chương trình bồi dưỡng học sinh khá và giỏi ở trường trung học phổ thông
File tóm tắt Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3.  Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Những vấn đề đưa ra bảo vệ
7. Những đóng góp của luận án
8. Cấu trúc của luận án
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Những nghiên cứu về việc đưa TRR vào chương trình môn Toán ở trường phổ thông một số nước trên thế giới
1.1.2. Một số công trình nghiên cứu đề cập tới những nguyên lí trong TRR
1.2. TRR và vai trò của nó trong toán học và trong thực tiễn
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển chuyên ngành TRR
1.2.2. Vai trò của TRR trong chương trình môn Toán ở trường phổ thông
1.2.3. Vai trò của những nguyên lí của TRR trong thực tiễn
1.4. Thực trạng dạy học Toán rời rạc ở trường phổ thông Việt Nam
1.4.1. Phương pháp, cách thức điều tra thực trạng
1.4.2. Đánh giá kết quả điều tra thực trạng dạy học chuyên đề TRR ở trường phổ thông
Chương 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÍ CỦA TRR TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HS KHÁ VÀ GIỎI  Ở TRƯỜNG THPT
2.1. Mục tiêu dạy học những nguyên lí của TRR trong chương trình bồi dưỡng HS khá và giỏi ở trường THPT
2.1.1. Những đặc điểm cơ bản của HS khá và giỏi ở trường THPT
2.2.2. Mục tiêu dạy học những nguyên lí của TRR trong chương trình bồi dưỡng HS khá và giỏi ở trường THPT
2.2. Chuyển dịch sư phạm
2.2.1. Khái niệm chuyển dịch sư phạm 
2.2.2. Sự cần thiết phải chuyển dịch sư phạm từ tri thức khoa học thành tri thức dạy học môn Toán ở trường phổ thông
2.3. Nội dung dạy học một số nguyên lí trong Toán rời rạc trong chương trình bồi dưỡng HS khá và giỏi ở trường THPT
2.3.1. Nguyên lí cộng và nguyên lí nhân
2.3.2. Nguyên lí Dirichlet
2.3.3. Nguyên lí bù trừ
2.3.4. Nguyên lí quy nạp toán học
2.3.5. Nguyên lí bất biến
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÍ CỦA TOÁN RỜI RẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ VÀ GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
3.1. Biện pháp 1: Gợi động cơ, tạo hứng thú cho học sinh thông qua sử dụng đồ dùng trực quan, sản phẩm công nghệ thông tin và những bài toán có nội dung thực tiễn
3.2. Biện pháp 2:  Vận dụng linh hoạt một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học những nguyên lí của TRR
3.3. Biện pháp 3. Tập luyện cho HS giải các bài toán vận dụng các nguyên lí của TRR theo các cấp độ: nhuần nhuyễn – linh hoạt – sáng tạo.
3.4. Biện pháp 4: Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò trong dạy học những nguyên lí của TRR để điểu chỉnh việc dạy và học hiệu quả hơn.
3.5. Biện pháp 5: Khắc phục và sửa chữa sai lầm trong vận dụng những nguyên lí của TRR cho HS khá giỏi ở trường THPT.
Chương 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
4.1. Mục đích, yêu cầu, nội dung thực nghiệm sư phạm
4.1.1. Mục đích
4.1.2. Yêu cầu
4.1.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm
4.2. Thời gian, qui trình và phương pháp đánh giá thực nghiệm sư phạm
4.2.1. Thời gian thực nghiệm sư phạm
4.2.2. Đối tượng thực nghiệm
4.2.3. Quy trình tổ chức thực nghiệm
4.2.4. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
4.3. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
4.3.1. Thực nghiệm sư phạm nội dung 1
4.3.2. Thực nghiệm sư phạm nội dung 2
4.3.3. Thực nghiệm sư phạm nội dung 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan