[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam
File toàn văn Down tại đây
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
1.1.Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến đảm bảo tài chính cho BHXH
1.1.1. Những nghiên cứu về thu bảo hiểm xã hội
1.1.2. Những nghiên cứu về chi bảo hiểm xã hội
1.1.3. Những nghiên cứu về đầu tư quỹ BHXH
1.1.4. Những nghiên cứu về cân đối quỹ BHXH
1.1.5. Những nghiên cứu về cơ chế tài chính BHXH
1.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI
2.1. Những vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội và tài chính bảo hiểm xã hội.
2.1.1. Bảo hiểm xã hội: Khái niệm, bản chất và chức năng
2.1.2.Tài chính bảo hiểm xã hội: Khái niệm, đặc điểm và chức năng
2.2. Một số vấn đề cơ bản về đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội
2.2.1. Khái niệm và tiêu chí đánh giá đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội
2.2.2. Nội dung đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội
2.2.3. Điều kiện để đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội.
2.3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội và bài học đối với Việt Nam
2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội.
2.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
3.1. Tổng quan về Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3.1.2.Tổ chức bộ máy của hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3.2. Thực trạng đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam
3.2.1. Thực trạng về đảm bảo thu bảo hiểm xã hội.
3.2.2. Thực trạng về đảm bảo chi bảo hiểm xã hội
3.2.3. Thực trạng duy trì sự cân đối, ổn định trong dài hạn quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam
3.2.4. Thực trạng về đảm bảocông bằng đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
3.3. Đánh giá thực trạng đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam
3.3.1. Những kết quả đã đạt được và nguyên nhân
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
4.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra đối với đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian tới.
4.1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội Việt Nam thời gian tới
4.1.2. Những vấn đề đặt ra đối vớiđảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian tới.
4.2. Quan điểm và phương hướng đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4.2.1. Quan điểm đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4.2.2. Phương hướng đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội
4.3. Giải pháp nhằm đảm bảo tài chính cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4.3.1. Tăng cường vai trò của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội
4.3.2.Thực hiện đúng quy định về thu, chi bảo hiểm xã hội
4.3.3. Thực hiện công bằng đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
4.3.4.Đảm bảo quỹ bảo hiểm xã hội duy trì được sự cân đối, ổn định trong dài hạn .
4.3.5. Lựa chọn mô hình bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam
4.3.6. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tài chính BHXH với NSNN, tài chính doanh nghiệp, tài chính hộ gia đình và các tài chính trung gian.
4.3.7. Hoàn thiện bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng nhân lực bảo hiểm xã hội
4.3.8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội.
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG BỐ CÁC KẾT QUẢ CỦA LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan