[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của tỉnh Nghệ An và khuyến nghị chính sách


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của tỉnh Nghệ An và khuyến nghị chính sách
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Giới thiệu luận án
1.2. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan
1.3.1. Tình hình nghiên cứu lý thuyết về mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch
1.3.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch
1.4. Mục tiêu nghiên cứu
1.5. Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu
1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.7. Phương pháp nghiên cứu
1.7.1. Mô hình nghiên cứu
1.7.2. Phương pháp nghiên cứu
1.8. Đóng góp và hạn chế của nghiên cứu
1.8.1. Đóng góp của nghiên cứu
1.8.2. Hạn chế của nghiên cứu
1.9. Kết cấu của nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANHCỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
2.1. Lý luận về điểm đến du lịch
2.1.1. Khái niệm điểm đến du lịch
2.1.2. Tính hấp dẫn của điểm đến du lịch
2.1.3. Phân loại điểm đến du lịch
2.1.4. Điểm đến du lịch biển, đảo
2.2. Năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch
2.2.1. Năng lực cạnh tranh
2.2.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch
2.2.3. Một số cách tiếp cận về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch
2.3. Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO TẠI NGHỆ AN
3.1. Điều kiện phát triển du lịch biển, đảo của Nghệ An
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện lịch sử, văn hóa
3.1.3. Điều kiện nhân khẩu, kinh tế, xã hội
3.1.4. Điều kiện hạ tầng
3.1.5. Điều kiện môi trường luật lệ, chính sách
3.1.6. Điều kiện cầu thị trường
3.2. Thực trạng phát triển du lịch biển, đảo tại Nghệ An
3.2.1. Kết quả hoạt động du lịch
3.2.2. Sản phẩm du lịch
3.2.3. Hình ảnh du lịch Nghệ An
3.2.4. Đầu tư phát triển du lịch biển, đảo
3.2.5. Cơ sở hạ tầng du lịch
3.2.6. Quản lý nhà nước
3.2.7. Đánh giá chung
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANHCỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO NGHỆ AN
4.1. Xây dựng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của Nghệ An 4.1.1. Khái quát về mô hình
4.1.2. Khung mô hình
4.1.3. Phần gốc mô hình
4.1.4. Phần mở rộng mô hình
4.1.5. Xây dựng thang đo và thiết kế bảng hỏi
4.1.6. Điều tra khảo sát
4.2. Kết quả đánh giá dựa trên phần gốc của mô hình
4.2.1. Về các tài nguyên phát triển du lịch biển, đảo
4.2.2. Về quản lý của chính quyền tỉnh đối với du lịch tại địa phương
4.2.3. Về các điều kiện hoàn cảnh
4.2.4. Về cầu
4.2.5. Về kết quả hoạt động du lịch
4.3. Kết quả đánh giá dựa trên phần mở rộng của mô hình
4.3.1. Thông tin về du khách
4.3.2. Đánh giá của du khách
4.4. Kiểm định độ tin cậy của mô hình
4.4.1. Đánh giá thang đo phần gốc của mô hình bằng phương pháp phân tích hệ số Cronbach Alpha
4.4.2. Đánh giá thang đo phần mở rộng của mô hình bằng phương pháp phân tích hệ số Cronbach Alpha
4.4.3. Phân tích nhân tố khám phá phần gốc của mô hình
4.4.4. Phân tích nhân tố khám phá phần mở rộng của mô hình
4.4.5. Đánh giá
4.5. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo Nghệ An
TIỂU KẾT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO NGHỆ AN
5.1. Xu thế phát triển du lịch biển, đảo
5.1.1. Xu thế phát triển du lịch biển, đảo trên thế giới
5.1.2. Xu thế phát triển du lịch biển, đảo ở Việt Nam
5.2. Kinh nghiệm và bài học về phát triển du lịch
5.2.1. Kinh nghiệm về phát triển sản phẩm du lịch
5.2.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch
5.3. Khuyến nghị giải pháp chính sách nâng cao NLCT của du lịch biển, đảo Nghệ An
5.3.1.Giải pháp chính sách về nghiên cứu cầu thị trường và xúc tiến du lịch
5.3.2. Nhóm giải pháp chính sách về phát triển sản phẩm du lịch
5.3.3. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách quản lý du lịch
5.3.4. Giải pháp về liên kết phát triển du lịch
TIỂU KẾT CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan