[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông tại tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông tại tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của đề tài
Chương 1: GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH PHÚ THỌ
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục phổ thông
1.1.1. Khái niệm về giáo dục phổ thông
1.1.2. Hệ thống tổ chức giáo dục phổ thông
1.1.3. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
1.2. Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục phổ thông
1.2.1. Nguồn Ngân sách nhà nước
1.2.2. Nguồn ngoài ngân sách nhà nước
1.3. Quản lý tài chính nhà nước đối với giáo dục phổ thông
1.3.1. Khái niệm quản lý tài chính
1.3.2. Nguyên tắc quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông
1.3.3. Về chủ thể quản lý, đối tƣợng và phƣơng pháp trong quản lý tài chính giáo dục phổ thông
1.3.4. Nội dung công tác quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông công lập
1.3.5. Nội dung công tác quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông ngoài công lập
1.3.6. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý tài chính giáo dục phổ thông
1.4. Kinh nghiệm thế giới quản lý tài chính giáo dục phổ thông
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Thu thập tài liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ và khái quát giáo dục phổ thông tại tỉnh Phú Thọ
3.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Khái quát về giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.2. Thực trạng công tác quản lý tài chính đối với hoạt động giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Bộ máy quản lý tài chính và phân cấp quản lý tài chính
3.2.2. Lập dự toán và phân bổ ngân sách cho giáo dục phổ thông
3.2.3. Thực trạng cấp phát, thanh toán kinh phí NSNN cho giáo dục phổ thông công lập
3.2.4. Thực trạng quản lý nguồn thu và sử dụng nguồn thu cho giáo dục phổ thông
3.2.5. Quy trình quyết toán, kiểm tra công tác thu, chi
3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính đối với hoạt động giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.3.1. Thành tựu
3.3.2. Hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Định hướng công tác quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông trong thời gian tới
4.2.1. Định hướng hoạt động giáo dục phổ thông ở nước ta trong thời gian tới
4.2.2. Định hướng hoạt động giáo dục phổ thông tại tỉnh Phú Thọ thời gian tới
4.2.3. Định hướng công tác quản lý tài chính đối với giáo dục phổ thông
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với hoạt động giáo dục phổ thông tại tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Hoàn thiện phân cấp quản lý tài chính đối với hoạt động giáo dục phổ thông của Sở Tài chính
4.2.2. Giải pháp về phân bổ ngân sách cho giáo dục phổ thông
4.2.3. Giải pháp quản lý nguồn thu cho hoạt động giáo dục phổ thông
4.2.4. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra và quyết toán
4.2.5. Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính cho các trường phổ thông
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan