[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp của luận văn
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.1.1. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp
1.1.2. Bảo hiểm thất nghiệp
1.2. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.2.2. Vai trò, nguyên tắc của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.2.3. Nội dung chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt nam hiện nay
1.3. Hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.3.1 Quan điểm về hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
1.4. Kinh nghiệm về ChínhSách bảo hiểm thất nghiệp của một số nước trên thế giới và một số bài học cho Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
1.4.2. Một số bài học cho Việt Nam
1.4.3. Một số bài học kinh nghiệm cho tỉnh Phú Thọ
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và BHXH tỉnh Phú Thọ
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Giới thiệu khái quát về Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ
3.2. Thực trạng hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.2.2. Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Định hướng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Tiếp tục, rà soát những bất cập trong cơ chế chính sách bảo hiểm thất nghiệp để kiến nghị cho BHXH cấp Trung ương
4.2.2. Tăng cường công tác hỗ trợ việc làm và đào tạo lại cho người lao động
4.2.3. Tăng cường nhận thức về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động
4.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
4.2.5. Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ thông tin
4.2.6. Tăng cường trình độ nguồn nhân lực
4.2.7. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
4.3.2. Kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền địa phương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan