[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực
1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực
1.2. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.2.1. Kinh nghiệm các nước về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.2.2. Kinh nghiệm về phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt nam, kinh nghiệm từ huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài
2.2.1. Cơ sở phương pháp luận
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về thể lực của nguồn nhân lực
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về trí lực của nguồn nhân lực
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về tâm lực của nguồn nhân lực
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực
Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện phú bình
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Bình
3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Số lượng nguồn nhân lực
3.2.2. Thực trạng thể lực, trình độ văn hoá và chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực lao động ở huyện Phú Bình
3.2.3. Thực trạng phân bổ và sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật
3.2.4. Đánh giá chung về thực trạng chất lượng nguồn nhân lực huyện Phú Bình
3.2.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực
3.2.6. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở huyện Phú Bình
Chương 4. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở huyện Phú Bình
4.1.1. Quan điểm cơ bản nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.1.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Phú Bình đến năm 2020
4.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao thể lực sức khoẻ, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống cho con người
4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.2.3. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục đào tạo
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Chính phủ
4.3.2. Đối với tỉnh Thái nguyên
4.3.3. Đối với huyện Phú Bình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan