[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về kế toán trách nhiệm.
1.2. Nội dung cơ bản của tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỘNG
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích nước Rạng động.
2.2. Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích nước Rạng động.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRẠCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỘNG
3.1. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm.
3.2. Xây dựng hệ thống các báo cáo dự toán của các trung tâm trách nhiệm.
3.3. Đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm.
3.3.1. Đánh giá thành quả đối với trung tâm đầu tư.
3.3.2. Đánh giá thành quả đối với trung tâm lợi nhuận.
3.3.3. Đánh giá thành quả đối với trung tâm doanh thu.
3.3.4. Đánh giá thành quả đối với trung tâm chi phí.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan