[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng giải pháp tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng giải pháp tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN BANG
1.1. Giới thiệu.
1.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu liên bang (FDBS).
1.3. Các thành phần của một FDBS.
1.4. Các bước xây dựng FDBS.
1.5. Các bước tích hợp lược đồ FDBS.
1.5.1. Tiền tích hợp.
1.5.2. So sánh các lược đồ.
1.5.3. Phát hiện và giải quyết đụng độ.
1.5.4. Trộn các lược đồ và tái cấu trúc các lược đồ.
1.5.5. Các chiến lược tích hợp.
Chương 2: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍCH HỢP TRÊN CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỔ BIẾN
2.1. Giới thiệu.
2.2. Mô hình tích hợp dữ liệu phân tán.
2.2.1. Kiến trúc các thành phần.
2.2.2. Tổ chức các thành phần.
2.3. Giải pháp cho một số đụng độ trong quá trình tích hợp.
2.3.1. Đụng độ về phân lớp.
2.3.2. Đụng độ về cấu trúc.
Chương 3: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM
3.1. Giới thiệu ứng dụng.
3.2. Phân tích và thiết kế theo mô hình tích hợp dữ liệu tựa liên bang.
3.2.1. Giai đoạn tiền tích hợp lược đồ của ứng dụng ở bệnh viện.
3.2.2.  Giai đoạn tiền tích hợp lược đồ của ứng dụng ở bệnh viện B.
3.2.3. Giai đoạn tích hợp.
3.3. Cài đặt.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan