[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới công nghệ ở tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới công nghệ ở tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Cơ sở lý luận về hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Những vấn đề chung về công nghệ, đổi mới công nghệ
1.2.2. Nội dung hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các DNNVV
1.1.3. Sự cần thiết phải hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2. Cơ sở thực tiễn về hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1. Kinh nghiệm hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số nước
1.2.2. Kinh nghiệm hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số tỉnh của Việt Nam
1.2.3. Bài học kinh nghiệm trong hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho tỉnh Phú Thọ
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp
2.3.2. Các tiêu chí đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Phú Thọ
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH PHÚ
3.1. Đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Phú Thọ trong đổi mới công nghệ
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Đặc điểm Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Phú Thọ
3.2. Thực trạng tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới công đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Hiện trạng trình độ công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.2.2. Thực trạng các hoạt động hỗ trợ đổi mới công đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Phú Thọ
3.2.3. Thực trạng hỗ trợ trực tiếp cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
3.2.4. Tạo mặt bằng sản xuất
3.2.5. Xúc tiến thương mại đầu tư
3.2.6. Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, công nghệ trình độ kỹ thuật
3.2.7. Phát triển thị trường công nghệ
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ
3.3.1. Nhóm các yếu tố chủ quan
3.3.2. Nhóm các yếu tố khách quan
3.4. Đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới công nghệ của tỉnh Phú Thọ
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế trong hổ trợ đổi mới công nghệ đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Phú Thọ
Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CUỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ Ở TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Quan điểm, định hướng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới công nghệ của tỉnh Phú Thọ
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Định hướng
4.2. Một số giải pháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới công nghệ của tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ Đổi mới công nghệ
4.2.2. Giải pháp kinh tế
4.2.3. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người làm chính sách và nhà quản trị doanh nghiệp
4.2.4. Chính sách phát triển thị trường công nghệ
4.3. Kiến nghị, đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan