[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG
1.1. Lý luận chung về hệ thống Kiểm soát nội bộ
1.1.1. Định nghĩa Kiểm soát nội bộ
1.1.2. Hệ thống Kiểm soát nội bộ
1.1.3. Các yếu tố cấu thành của hệ thống KSNB
1.1.4. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống Kiểm soát nội bộ
1.1.5. Vai trò và trách nhiệm của các bên có liên quan trong hệ thống Kiểm soát nội bộ
1.2. Hệ thống Kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Chính sách xã hội
1.2.1. Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội
1.2.2. Môi trường kiểm soát
1.2.3. Hệ thống lý luận về Kiểm soát nội bộ ngân hàng theo Báo cáo Basle
1.3. Một số bài học kinh nghiệm về KSNB trong các ngân hàng trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Bài học kinh nghiệm do KSNB không hiệu quả trong các ngân hàng ở một số nước trên thế giới
1.3.2. Bài học kinh nghiệm do KSNB không hiệu quả trong các ngân hàng ở Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Dữ liệu cho nghiên cứu
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng
2.4.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
Chương 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình hình thành, phát triển
3.1.2. Mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
3.2. Thực trạng hoạt động KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Những vướng mắc về mặt pháp lý trong các quy định hƣớng dẫn về kiểm tra kiểm soát nội bộ
3.2.2. Mô hình tổ chức của hệ thống kiểm tra, Kiểm soát nội bộ Ngân hàng CSXH
3.2.3. Thực trạng hoạt động hiện nay của hệ thống KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
3.3. Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động của hệ thống KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Những tồn tại trong hệ thống KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng hoạt động KSNB tại Ngân hàng CSXH
4.1.1. Mục tiêu tổng quát
4.1.2. Yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng với hoạt động KSNB
4.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát
4.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin
4.2.3. Hoàn thiện nguyên tắc và thủ tục kiểm soát
4.2.4. Phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá về hệ thống kiểm tra, KSNB
4.3. Kiến nghị với Ngân hàng CSXH Việt Nam
4.3.1. Cơ cấu lại hệ thống KSNB
4.3.2. Thiết lập phần mềm kết nối Intellec với chứng từ gốc từ webcam và máy scan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan