[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của Luận văn
5. Bố cục của luận văn
Cợơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Đặc điểm nông nghiệp, nông thôn hiện nay
1.1.2. Khái niệm về nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới
1.1.3. Nội dung xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
1.1.4. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển nông thôn mới một số nước, lãnh thổ, trong khu vực
1.2.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. 03 chỉ tiêu về Quy hoạch
2.3.2. 16 chỉ tiêu về Hạ tầng Kinh tế - Xã hội
2.3.3. 04 chỉ tiêu về Kinh tế và tổ chức sản xuất
2.3.4. 11 chỉ tiêu về Văn hoá - Xã hội - Môi trường
2.3.5. 05 chỉ tiêu về Hệ thống chính trị
Chương 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN HÀM YÊN
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hàm Yên ảnh hưởng đến đầu tư phát triển nông nghiệp
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Tình hình kinh tế Hàm Yên giai đoạn 2009-2013
3.1.3. Một số đánh giá chung về đặc điểm địa bàn huyện Hàm Yên có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
3.2.1. Kết quả phát triển nông thôn của huyện giai đoạn 2011 - 2013
3.2.2. Thực trạng nông thôn huyện Hàm Yên so với bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới
3.2.3. Thực trạng nông thôn ở một số xã tiêu biểu
3.2.4. Một số kết luận về xây dựng và phát triển nông thôn mới của huyện Hàm Yên
Chương 4: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN HÀM YÊN
4.1. Quan điểm định hướng và mục tiêu xây dựng nông thôn mới
4.1.1. Quan điểm định hướng
4.1.2. Mục tiêu
4.2. Một số giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới cho huyện Hàm Yên
4.2.1. Hoàn thiện chính sách, công tác điều hành quản lý
4.2.2. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức của cư dân nông thôn
4.2.3. Hoàn chỉnh quy hoạch và thực hiện quản lý theo quy hoạch
4.2.4. Phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội
4.2.5. Tổ chức tiếp nhận và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Ban chỉ đạo và các Bộ, Ngành Trung ương
4.3.2. Đối với Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Tuyên Quang
4.3.3. Đối với huyện Hàm Yên và cộng đồng dân cư
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan