[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm BSH Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm BSH Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái Quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
1.1.2. Các chủ thể liên quan trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
1.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
1.2.1. Một số khái niệm
1.2.2. Năng lực canh tranh của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp bảo hiểm
1.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
1.3.1. Năng lực tài chính
1.3.2. Thị phần của doanh nghiệp bảo hiểm
1.3.3. Sự thoả mãn của khách hàng
1.3.4. Sự đổi mới trong hoạt động kinh doanh
1.3.5. Hiệu quả kinh doanh
1.4. Kinh nghiệm Quốc tế và trong nước về nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm
1.4.1. Kinh nghiệm Quốc tế
1.4.2. Kinh nghiệm trong nước.
1.5. Sơ lược sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Công cụ phân tích chủ yếu
Chương 3: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM BSH THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về Công ty Bảo hiểm BSH Thái Nguyên
3.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Về quy mô và mạng lưới kinh doanh của Tổng công ty
3.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty bao gồm các ngành nghề kinh doanh
3.1.4. Những thuận lợi khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động
3.1.5. Tình hình kinh doanh của Công ty Bảo hiểm BSH
3.2. Năng lực cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm BSH
3.2.1. Năng lực tài chính
3.2.2. Thương hiệu và kinh nghiệm hoạt động
3.2.3. Hệ thống sản phẩm và chất lượng dịch vụ
3.2.4. Ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành
3.2.5. Nguồn nhân lực của Bảo hiểm BSH
3.2.6. Hệ thống phân phối sản phẩm
3.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Bảo hiểm BSH
3.3.1. Ứng dụng mô hình SWOT phân tích năng lực cạnh tranh của Bảo hiểm BSH
3.3.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Bảo hiểm BSH thông qua doanh thu và thị phần
3.4. Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Bảo hiểm BSH
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM BSH THÁI NGUYÊN
4.1. Tổng quan về thị trường bảo hiểm Việt Nam
4.1.1. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020
4.2. Định hướng phát triển của Tổng Công ty Bảo hiểm BSH
4.3. Các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm BSH
4.3.1. Tăng cường năng lực tài chính
4.3.2. Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ
4.3.3. Phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện bộ máy tổ chức
4.3.4. Xây dựng và phát triển thương hiệu BSH Thái Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan