[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên xi măng Quang Sơn


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên xi măng Quang Sơn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH XI MĂNG
1.1. Khái niệm về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh
1.1.2. Phân loại cạnh tranh
1.1.3. Những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh
1.1.4. Lợi thế cạnh tranh
1.1.5. Năng lực (sức) cạnh tranh
1.2. Tổng quan về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất xi măng
1.2.1. Khái quát về ngành xi măng Việt Nam
1.2.2. Cạnh tranh trong ngành xi măng
1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành công nghiệp sản xuất xi măng
1.3.1. Công nghiệp sản xuất xi măng là ngành sản xuất nguyên vật liệu
1.3.2. Sản xuất xi măng là ngành sản xuất đòi hỏi công nghệ cao, hiện đại
1.3.3. Sản xuất xi măng là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn
1.3.4. Sản xuất xi măng là ngành đòi hỏi khối lượng nguyên liệu thô lớn
1.3.5. Sản phẩm xi măng có nhiều loại và được tiêu thụ chủ yếu vào mùa xây dựng
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất xi măng
1.4.1.Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
2.2.3. Phương pháp phân tích tổng hợp
2.3. Hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xi măng
2.3.1. Thị phần
2.3.2. Vị thế tài chính
2.3.3. Quản lý và lãnh đạo
2.3.4. Khả năng nắm bắt thông tin
2.3.5. Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
2.3.6. Giá cả của sản phẩm dịch vụ
2.3.7. Kênh phân phối
2.3.8. Truyền thông và xúc tiến
2.3.9. Năng lực R & D
2.3.10. Trình độ lực lƣợng lao động
2.3.11. Vị thế và uy tín của doanh nghiệp
Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN
3.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
3.1.3. Chức năng nhiệm vụ
3.1.4. Tổng quan dây chuyền sản xuất xi măng Quang Sơn
3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm xi măng của Công ty TNHH MTV xi măng Quang sơn
3.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm
3.2.2. Giá bán sản phẩm
3.2.3. Thực trạng hệ thống khách hàng của Công ty
3.2.4.Thực trạng về hoạt động xúc tiến thương mại
3.2.5. Thực trạng năng lực của Công ty
3.3. Đánh giá về năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những hạn chế, tồn tại
3.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại
3.4. Những điểm mạnh, điểm yếu trong nâng cao năng lực canh tranh tiêu thụ sản phẩm của Công ty
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN
4.1. Tình hình chung đối với ngành sản xuất xi măng thời gian tới
4.2. Quan điểm và định hướng phát triển ngành công nghiệp xi măng đến năm 2020 và hƣớng tới năm 2030
4.2.1. Quan điểm phát triển của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam
4.2.2. Mục tiêu phát triển
4.2.3. Các chỉ tiêu quy hoạch
4.3. Quan điểm, định hướng, mục tiêu của Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn
4.3.1. Quan điểm và định hướng
4.3.2. Các mục tiêu cơ bản đến năm 2020
4.4. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm xi măng của Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn
4.4.1. Tăng cường năng lực quản lý điều hành, trình độ tổ chức kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.4.2. Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có tính đặc thù
4.4.3. Giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm
4.4.4. Nghiên cứu và phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ
4.4.5. Sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo năng lực tài chính lành mạnh
4.5. Một số kiến nghị
4.5.1. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước
4.5.2. Kiến nghị với Bộ công thương
4.5.3. Kiến nghị với Tổng Công ty CP xây dựng Công Nghiệp Việt Nam
4.5.4. Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan