[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Kết cấu của Luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các lý luận liên quan đến doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Các lý luận liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
1.1.2.2. Lợi ích của thực hiện trách nhiệm xã hội
1.1.2.3. Vai trò của doanh nghiệp trong đóng góp trách nhiệm với xã hội
1.1.2.4. Nội dung của trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp
1.1.2.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm của các Doanh nghiệp ở địa phương khác đối với vấn đề nghiên cứu
1.2.1.1. Kinh nghiệm của Tổng công ty bia Hà nội
1.2.1.2. Kinh nghiệm của Tổng công ty Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa
1.2.1.3. Kinh nghiệm của Tập đoàn Viettel - Chi nhánh Tuyên Quang
1.2.2. Bài học rút ra từ việc nghiên cứu kinh nghiệm của các doanh nghiệp ở các địa phương trên
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn địa bàn nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2.1. Thông tin thứ cấp
2.2.2.2. Thông tin sơ cấp
2.2.2.3. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm của các dn xây dựng tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của Tuyên Quang
3.2. Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xây dựng tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Thực trạng thực hiện Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong tỉnh thời gian qua
3.2.1.1. Khái quát về thực hiện Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.1.2. Thực trạng về thực hiện Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.2. Đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội của các DNXD trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.2.1. Khái quát về các doanh nghiệp được điều tra
3.2.2.2. Đánh giá mức độ thực hiện Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xây dựng
3.3.1. Nhân tố quy định pháp luật
3.3.2. Nhân tố nhận thức của xã hội
3.3.3. Nhân tố sức mạnh thị trường
3.3.4. Nhân tố lợi nhuận
3.3.5. Nhân tố ý thức, đạo đức của chủ doanh nghiệp
3.4. Đánh giá về các hoạt động xã hội của các doanh nghiệp xây dựng
3.4.1. Những kết quả đạt đƣợc
3.4.2. Những tồn tại
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
3.4.4. Ý kiến của các cơ quan quản lý về việc thực hiện TNXH của doanh nghiệp XD trên địa bàn tỉnh
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu của vấn đề nghiên cứu
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Định hướng
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Giải pháp để nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
4.2.1. Giải pháp từ chính doanh nghiệp
4.2.1.1. Nâng cao nhận thức về CSR
4.2.1.2. Có chiến lược dài hạn trong xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn CSR với những bước đi thích hợp
4.2.1.3. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
4.2.2. Một số giải pháp khác đưa ra
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan