[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quả quất, quýt để xử lý rác thải xốp tại thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quả quất, quýt (Citrus) để xử lý rác thải xốp tại thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Nguồn gốc họ quất, quýt (Citrus
1.1.2. Tổng quan về tinh dầu
1.1.2.1. Khái niệm về tinh dầu
1.1.2.2. Phân loại các thành phần có trong tinh dầu
1.1.2.3. Tính chất của tinh dầu
1.1.2.4. Các phương pháp sản xuất tinh dầu
1.1.2.5. Ứng dụng của tinh dầu chiết xuất từ họ Citrus
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu về tinh dầu thuộc họ (Citrus) trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1.1. Trên Thế giới
1.2.1.2. Ở Việt Nam
1.2.2. Tổng quan về acetone
1.2.2.1 Tính chất của acetone
1.2.2.2. Độc tính của acetone
1.2.3. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và xử lý polystyrene (PS) trên Thế giới và ở Việt Nam
1.2.3.1. Trên thế giới
1.2.3.2. Ở Việt Nam
1.2.4. Đánh giá hiện trạng rác thải tại Thành phố Thái Nguyên
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp lấy mẫu
2.4.3. Phương pháp tách chiết tinh dầu
2.4.5. Phương pháp phân tích thí nghiệm
2.4.6. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.7. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả thuộc họ quất, quýt (Citrus)
3.1.1. Thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu
3.1.2. Quy trình chưng cất tinh dầu
3.1.3. Kết quả khảo nghiệm
3.1.3.1. Kết quả chưng cất tinh dầu quất, quýt
3.1.3.2. Kết quả phân tích thành phần hóa học trong tinh dầu quất, quýt
3.2. Khả năng xử lý rác thải xốp bằng hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên được tách triết từ tinh dầu vỏ quả quất, quýt (Citrus) nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
3.2.1. Đối với tinh dầu chiết tách từ vỏ quả quất
3.2.3. So sánh khả năng xử lý xốp giữa tinh dầu quất, quýt và acetone
3.2.4. Cơ chế của quá trình xử lý xốp bằng tinh dầu quất, quýt
3.2.5. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng tinh dầu quất, quýt xử lý xốp thay thế cho acetone
3.3. Đề xuất quy trình xử lý rác thải xốp bằng phương pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ quả quất, quýt (Citrus)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan