[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm Cán bộ, công chức:
1.1.2. Khái niệm Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức .
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của cán bộ, công chức đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1.2. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH.
1.2.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
1.2.2. Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH.
1.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở một số địa phương.
1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
1.4. Những bài học kinh nghiệm cho huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN DIỄN CHÂU
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện Diễn Châu.
2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
2.2.2. Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2.3. Đánh giá chung.
2.3.1. Thành công
2.3.2. Hạn chế.
2.3.3. Nguyên nhân.
2.3.4. Bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CNH-HĐH TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020
3.2.1. Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng và các quy định của Nhà nước về công tác cán bộ, vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến tất cả các cán bộ, công chức.
3.2.2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu, các bước của công tác tổ chức cán bộ, công chức.
3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát CBCC
3.2.4. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan