[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường


[/kythuat]
[tomtat]
Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO NÔNG THÔN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Những công trình đã công bố liên quan đến nội dung đề tài luận văn
1.1.2. Những kết quả, hạn chế của các công trình trên và một số vấn đề cần được nghiên cứu tiếp
1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về hỗ trợ ngƣời nghèo tiếp cận thị trƣờng
1.2.1. Vai trò của thị trường và sự cần thiết hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị trường
1.2.2. Nhà nước trong hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường
1.2.3. Nội dung của việc Nhà nước hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO NÔNG THÔN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG Ở TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2013
3.1. Đôi nét về tỉnh Nghệ An
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Dân số và nguồn nhân lực
3.1.3. Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An năm 2013
3.2. Các hoạt động hỗ trợ người dân nông thôn tiếp cận thị trường ở Nghệ An giai đoạn 2006- 2013
3.2.1. Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo
3.2.2. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo
3.2.3. Hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo
3.2.4. Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất
3.2.5. Hỗ trợ phát triển thị trường nông thôn
3.3. Tác động của hoạt động hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường đến xóa đói giảm nghèo ở nông thôn Nghệ An
3.4. Đánh giá chung
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO NÔNG THÔN NGHỆ AN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
4.1. Quan điểm về xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị trường
4.1.1. Gắn sự phát triển kinh tế với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững
4.1.2. Hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường là việc làm vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính lâu dài
4.1.3. Hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường không chỉ là giúp họ làm kinh tế, mà còn phải giúp họ tiếp cận các dịch vụ xã hội
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị trường
4.2.1. Trang bị kiến thức về kinh tế thị trường cho người nghèo
4.2.2. Tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng, nhất là nguồn tín dụng ưu đãi
4.2.3. Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường cho người nghèo
4.2.4. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để giúp người nghèo phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
4.2.5. Phát huy vai trò tích cực của mô hình liên kết “4 nhà”
4.3. Một số vấn đề đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan