[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu những tác động của cộng đồng dân tộc đến thảm thực vật ở xã Côn Minh huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu những tác động của cộng đồng dân tộc đến thảm thực vật ở xã Côn Minh huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Giới hạn nghiên cứu
4. Đóng góp của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật trên thế giới và Việt Nam.
1.1.1. Khái niệm về thảm thực vật
1.1.2. Những nghiên cứu về thảm thực vật trên thế giới
1.1.3. Những nghiên cứu về thảm thực vật Việt Nam
1.2. Lịch sử tác động của con người đến thảm thực vật và môi trường sinh thái
1.3. Nghiên cứu về diễn thế thảm thực vật
1.3.1. Trên thế giới
1.3.2. Ở Việt Nam
1.4. Xu hướng nghiên cứu về tác động của con người đến thảm thực vật, hệ sinh thái rừng
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. Ở Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Phương pháp
2.3.1. Phương pháp luận
2.3.2. Phương pháp điều tra và thu mẫu
Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình, địa mạo
3.1.3. Khí hậu
3.1.4. Thuỷ văn
3.2. Dân số, dân tộc
3.3. Các nguồn tài nguyên
3.3.1. Tài nguyên đất
3.3.2. Tài nguyên nước
3.3.3. Tài nguyên rừng
3.3.4. Tài nguyên nhân văn
3.3.5. Thực trạng môi trường
3.4. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
3.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
3.5.1. Giao thông
3.5.2. Thuỷ lợi
3.5.3. Cơ sở Giáo dục - đào tạo
3.5.4. Cơ sở hạ tầng khác
3.6. Đánh giá chung những điều kiện thuận lợi và khó khăn
3.6.1. Thuận lợi
3.6.2. Khó khăn
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Hiện trạng tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu
4.1.1. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp
4.1.2. Đặc điểm thảm thực vật tại khu vực nghiên cứu
4.1.3. Tài nguyên động vật
4.2. Vai trò của các thảm thực vật
4.2.1. Bảo tồn tính đa dạng sinh học
4.2.2. Bảo vệ môi trường đất và nguồn nước
4.2.3. Đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
4.3. Tác động của con người đến thảm thực vật và hệ sinh thái rừng
4.3.1. Ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đến diện tích rừng tự nhiên
4.3.2. Những hoạt động tiêu cực của con người có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng
4.3.2. Những hoạt động tích cực
4.4. Ảnh hưởng của các tác động đến tính bền vững của Thảm thực vật
4.4.1. Sự suy giảm đa dạng sinh học và phẩm chất cây tái sinh
4.4.2. Phá huỷ cấu trúc hệ sinh thái rừng và các thảm thực vật
4.4.3. Sự suy giảm nguồn nước
4.4.5. Nâng cao độ che phủ của hệ sinh thái rừng
4.5. Đề xuất giải pháp phát triển bền vững
4.5.1. Quan điểm, mục tiêu khai thác và sử dụng thảm thực vật rừng
4.5.2. Các nhóm giải pháp cần được ưu tiên thực hiện
4.5.3. Các nhóm giải pháp tổng hợp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan