[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế
1.1.1. Một số khái niệm về sự hài lòng
1.1.2. Đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ y tế
1.1.3. Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ y tế trên thế giới
1.1.4. Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ y tế ở Việt Nam
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng người bệnh về dịch vụ y tế
1.2. Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ y tế
1.2.1. Những giải pháp chung
1.2.2. Hiệu quả một số giải pháp nâng cao sự hài lòng người bệnh
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu và quy trình chọn mẫu
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.4. Tiêu chí nghiên cứu
2.2.5. Một số biện pháp can thiệp tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
2.2.6. Kiểm soát sai lệch thông tin
2.3. Xử lý số liệu
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu
2.5. Một số điểm hạn chế của đề tài luận án
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh về khám, chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng 1 thành phố Hồ Chí Minh
3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Sự hài lòng của người bệnh về cơ sở vật chất
3.1.3. Sự hài lòng của người bệnh về thủ tục hành chính
3.1.4. Sự hài lòng của người bệnh về bác sỹ điều trị
3.1.5. Sự hài lòng của người bệnh về điều dưỡng chăm sóc
3.1.6. Sự hài lòng của người bệnh về vệ sinh, an ninh, trật tự
3.1.7. Sự hài lòng chung của người bệnh về 3 bệnh viện đa khoa hạng 1
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng người bệnh về khám, chữa bệnh đối với 3 bệnh viện đa khoa hạng 1 và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
3.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của người bệnh về khám chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng 1
3.2.2. Phân tích nhân tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh
3.2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của người bệnh về khám chữa bệnh tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
3.3. Hiệu quả các biện pháp can thiệp tại Bệnh viện Cấp cứu Tưng Vương
3.3.1. Kết quả một số hoạt động can thiệp
3.3.2. Sự hài lòng của người bệnh về cơ sở vật chất
3.3.3. Sự hài lòng của người bệnh về thủ tục hành chính
3.3.4. Cải tiến thủ tục trong quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
3.3.5. Sự hài lòng của người bệnh về bác sỹ điều trị
3.3.6. Sự hài lòng của người bệnh về điều dưỡng
3.3.7. Sự hài lòng của người bệnh về vệ sinh, an ninh, trật tự
3.3.8. Sự hài lòng chung của người bệnh sau can thiệp
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng sự hài lòng của ngƣời bệnh về khám, chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng 1 thuộc sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
4.1.1. Đặc điểm chung của người bệnh nghiên cứu
4.1.2. Sự hài lòng của người bệnh về cơ sở vật chất
4.1.3. Sự hài lòng của người bệnh về thủ tục hành chính
4.1.4. Sự hài lòng của người bệnh về bác sỹ điều trị
4.1.5. Sự hài lòng của người bệnh về điều dưỡng chăm sóc
4.1.6. Sự hài lòng của người bệnh về vệ sinh, an ninh, trật tự
4.1.7. Đánh giá sự hài lòng chung của người bệnh về bệnh viện
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh về khám, chữa bệnh tại 3 đa khoa hạng 1 thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
4.3. Đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao sự hài lòng ngƣời bệnh đối với Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
4.3.1. Sự hài lòng của người bệnh về cơ sở vật chất
4.3.2. Sự hài lòng của người bệnh về thủ tục hành chính
4.3.3. Sự hài lòng của người bệnh về bác sỹ điều trị
4.3.4. Sự hài lòng của người bệnh về điều dưỡng chăm sóc
4.3.5. Sự hài lòng của người bệnh về vệ sinh, an ninh, trật tự
4.3.6. Sự hài lòng chung của người bệnh về bệnh viện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan