[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng bản đồ vùng giá trị đất phục vụ công tác định giá đất hàng loạt cho phường Hà Phong, thành phố Hạ Long


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng bản đồ vùng giá trị đất phục vụ công tác định giá đất hàng loạt cho phường Hà Phong, thành phố Hạ Long
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích
3. Mục tiêu
4. Yêu cầu đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất
1.1.1. Định giá hàng loạt và định giá đến từng thửa đất hàng năm
1.2. Khái niệm vùng giá đất, vùng giá trị đất đai
1.2.1. Vùng giá đất
1.2.2. Vùng giá trị đất đai
1.2.3. Phân biệt vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.2.4. Mối quan hệ giữa phân hạng, phân vùng giá trị và định giá đất đai
1.2.5. Tương quan giá đất
1.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng và phương pháp xác định vùng giá trị đất đai
1.3.1. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng vùng giá trị đất đai
1.3.2. Các phương pháp xác định vùng giá trị đất đai
1.4. Hệ thống thông tin địa lý
1.4.1. Những khái niệm chung về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
1.4.2. Thành phần và chức năng của hệ thống thông tin địa lý
1.4.3. Yêu cầu về dữ liệu phục vụ phân vùng
1.5. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước
1.5.1. Tình hình trên thế giới
1.5.2. Tình hình trong nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phƣờng Hà Phong, TP. Hạ Long
2.3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất
2.3.3. Kết quả điều tra thực địa giá đất và các yếu tố ảnh hưởng tới xác định vùng giá trị giá đất
2.3.4. Xây dựng vùng giá trị đất đai với sự hỗ trợ bản đồ địa chính và công nghệ GIS
2.3.5. Ứng dụng phƣơng pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các đường phố và vị trí đường phố kết hợp dữ liệu điều tra định giá đất hàng loạt theo giá đất thực tế
2.3.6. Đề xuất giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu và tài liệu sơ cấp
2.4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
2.4.3. Phương pháp bản đồ
2.4.4. Phương pháp chuyên gia
2.4.5. Phương pháp GIS
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế
3.1.3. Điều kiện xã hội
3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất
3.2.1. Thực trạng quản lý
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
3.3. Kết quả điều tra thực địa giá đất và các yếu tố ảnh hưởng tới xác định vùng giá trị, giá đất
3.4. Xây dựng vùng giá trị đất đai với sự hỗ trợ bản đồ địa chính và công nghệ GIS
3.4.1. Xây dựng dữ liệu không gian
3.4.2. Xây dựng dữ liệu thuộc tính
3.5. Ứng dụng phương pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các đường phố và vị trí đường phố kết hợp dữ liệu điều tra định giá đất hàng loạt theo giá đất thực tế.
3.5.1. Xây dựng ma trận tương quan giá đất theo điều tra
3.5.2. Điều chỉnh, kết hợp điều tra giá đất để xác định giá đất chi tiết năm 2014 theo kết quả điều tra năm 2013
3.6. Đề xuất giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan