[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích, tính toán chế độ của lưới phân phối và giải bài toán bù tối ưu


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích, tính toán chế độ của lưới phân phối và giải bài toán bù tối ưu
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
2. Mục tiêu nghiên cứu:
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 1
1.1. Tổn thất điện năng trong hệ thống điện và vấn đề giảm tổn thất khi vận hành
1.1.1. Các nguyên nhân gây ra tổn thất trong HTCCĐ
a.Tổn thất kỹ thuật
b. Tổn thất phi kỹ thuật
1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất và khả năng giảm thiểu tổn thất
a. Điện áp làm việc của trang thiết bị
b. Truyền tải công suất phản kháng
1.1.3. Vấn đề áp dụng các biện pháp giảm thiểu tổn thất trong điều kiện vận hành
1.2. Hiệu quả giảm tổn thất bằng biện pháp bù CSPK
1.2.1. Khái niệm về CSPK
1.2.2 Hệ số công suất và quan hệ với bù CSPK
1.3 Các phương tiện bù CSPK
1.3.1. Máy bù đồng bộ
1.3.2. Tụ bù tĩnh cố định
1.3.3. Tụ bù tĩnh điều chỉnh theo chế độ làm việc
1.3.4. Động cơ không đồng bộ rôto dây quấn được đồng bộ hóa
1.4 Tổng quan về mô hình và phƣơng pháp bù kinh tế trong LĐPP
1.4.1. Bài toán bù kinh tế áp dụng thuật toán quy hoạch toán học cực đại hóa lợi nhuận trong khoảng thời gian tính toán định trước
a. Thành phần lợi ích Z1 thu được do giảm tổn thất điện năng hàng năm sau khi đặt thiết bị bù
b. Thành phần chi phí do đầu tư lắp đặt thiết bị bù Z2
c. Thành phần chi phí cho tổn thất trong bản thân thiết bị bù Z3
1.4.2 Bài toán bù kinh tế với phương pháp đặt bù theo chi phí tính toán cực tiểu Zmin .
1.4.3. Bài toán bù kinh tế với hàm mục tiêu là cực đại hóa lợi nhuận hàng năm do đặt thiết bị bù
1.5. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Hiệu quả kinh tế lắp đặt thiết bị bù trong LPP
2.2.1. Hiệu quả làm giảm tổn thất do lắp đặt thiết bị bù
2.2.2. Hiệu quả kinh tế lắp đặt thiết bị bù
2.2.3. Suất giảm chi phí tổn thất và thời gian thu hồi vốn của dung lượng bù đặt thêm
2.3. Giải bài toán bù tối ưu CSPK trong LĐPP
2.3.1. Đánh giá hiệu quả bù tại các nút của LĐPP
2.3.2. Xác định dung lượng bù tối ưu tại các nút theo hàm mục tiêu là cực đại hóa lợi nhuận thu được hàng năm
2.3.3. Xác định dung lượng bù tối ưu cho một số ít nút đã chọn
2.3.4. Ưu điểm của thuật toán đề xuất
2.4. Giới thiệu một số chương trình tính toán chế độ xác lập, có thể kết hợp tính toán lựa chọn vị trí và dung lường bù
2.4.1. Phần mềm CONUS
2.4.2. Phần mềm PSS/E ( Power Sytem Simulato for Engineering)
2.4.3. Phần mềm PSS/ADEPT
2.4.4. Phần mềm POWER WORLD
2.5. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3
3.1. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội
3.1.1 Đặc điêm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội
3.2. Đặc điểm lưới điện phân phối và sự tiêu thụ công suất phản kháng
3.2.1. Vai trò của lưới điện phân phối
a. Tổng quát
b. Đặc điểm chung của lưới phân phối
3.2.2 Sự tiêu thụ và các nguồn phát công suất phản kháng
a. Sự tiêu thụ công suất phản kháng
b. Các nguồn phát công suất phản kháng
3.3 Hiện trạng nguồn và lưới điện chi nhánh điện Sông Công.
3.3.1 Các nguồn cung cấp điện.
3.3.2 Lưới điện trung áp và các trạm biến áp.
a. Hiện trạng tải của các máy biến áp phân phối.
b. Trạm biến áp.
3.4. Tình hình sử dụng điện hiện tại.
3.5. Tính toán chế độ xác lập, đánh giá tổn thất và nhu cầu bù kinh tế
3.5.1 Tính toán chế độ xác lập
a. Số liệu phụ tải.
b. Số liệu nhánh
c. Số liệu Máy Biến Áp
3.5.2. Kết quả tính toán chế độ xác lập ban đầu (trạng thái hiện tại)
a. Cập nhật số liệu LĐPP vào chương trình tính toán
3.5.3. Đánh giá nhu cầu đầu tư lắp đặt thiết bị bù kinh tế của LĐPP
a. Cài đặt các thông số tính toán cho bài toán bù kinh tế
b. Đánh giá hiệu quả bù thông qua tính toán suất giảm chi phí tổn thất và thời gian thu hồi vốn đầu tư thiết bị bù
3.6. Xác định dung lƣợng bù tối ƣu cho các nút của LĐPP
3.6.1. Kết quả tính sơ bộ cho mọi nút có khả năng đặt bù
3.6.2. Kết quả tính toán với số nút bù đã được giảm bớt
3.7 .Tính toán chế độ xác lập, đánh giá tổn thất và nhu cầu bù kinh tế trong trường hợp phụ tải tăng 10%.
3.5.1 Tính toán chế độ xác lập
a. Số liệu phụ tải.
b. Số liệu nhánh
c. Số liệu Máy Biến Áp
3.5.2. Kết quả tính toán chế độ xác lập ban đầu (trạng thái hiện tại)
a. Cập nhật số liệu LĐPP vào chương trình tính toán
b. Kết quả tính toán
3.5.3. Đánh giá nhu cầu đầu tư lắp đặt thiết bị bù kinh tế của LĐPP
a. Cài đặt các thông số tính toán cho bài toán bù kinh tế
b. Đánh giá hiệu quả bù thông qua tính toán suất giảm chi phí tổn thất và thời gian thu hồi vốn đầu tư thiết bị bù
3.8. Xác định dung lượng bù tối ưu cho các nút của LĐPP
3.8.1 .Kết quả tính sơ bộ cho mọi nút có khả năng đặt bù
3.8.2. Kết quả tính toán với số nút bù đã được giảm bớt
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan