[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức và quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải công cộng thành phố


[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức và quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải công cộng thành phố
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần mở đầu
Phần I: Xác định quy mô và cơ cấu đoàn phương tiện.
Chương I: Nghiên cứu thị trường hoạt động của doanh nghiệp.
Chương II: Lựa chọn phương tiện.
Chương III: Xác định quy mô và cơ cầu đoàn phương tiện.
Phần II: Xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương I: Tổ chức quản lý nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Chương II: Tổ chức công tác bồi dưỡng sửa chữa.
Chương III: Tổ chức quản lý công tác lao động tiền lương.
Chương IV: Tổ chức quản lý công tác chi phí.
Chương V: Tổ chức quản lý công tác tài chính của doanh nghiệp
Kết luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan